MEDAŞ - MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Mobil kablo test aracı satın alınacaktır

MEDAŞ - MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979013
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ KONYA 10.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019/MA-85 MOBİL KABLO TEST ARACI ALIMI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MEDAŞ GM Toplantı Salonu / KONYA
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

1- İHALE SAHİBİ ŞİRKETİN:

a) ADI: MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

b) ADRESİ: Sancak Mah. Yeni İstanbul Cad. No:92 Selçuklu / KONYA

c) TEL: 0 850 251 30 00 FAX: 0 332 255 00 85

d) KAYITLI E-POSTA: meram.dagitim@hs02.kep.tr

e) İHALE İLAN NO: 2019/MA-85

2- İHALE KONUSU İŞİN:

İHALE NO ADI (TÜRÜ, NİTELİĞİ) TESLİM YERİ

2019/MA-85 MOBİL KABLO TEST ARACI ALIMI MEDAŞ G.M.

a) İHALE USULÜ: Açık İhale

b) İHALE DOKÜMANINA ULAŞIM: - İmza karşılığı elden(MEDAŞ GM Satınalma Birimi),

- KEP üzerinden,

- İadeli Taahhütlü Posta ile talep edilebilir.

c) İHALE İLGİLİSİ: Kevser KELEŞ

kevser.keles@meramedas.com.tr

d) İHALENİN YERİ: MEDAŞ GM Toplantı Salonu / KONYA

e) İHALENİN ZAMANI: 19.04.2019/14:00

f) İHALE DOSYASININ TESLİM FORMATI VE TESLİM YERİ: Kapalı Zarf - MEDAŞ GM/KONYA

3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER:

a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikle İmza Beyannamesi

-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c)Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge,

d)100.000,00TL tutarında ihale tarihi itibariyle 90 gün süreli Geçici Teminat Mektubu

e)İsteklinin Teklif bedeli tutarında İş Deneyim Belgesi

f) Şirketimiz İhalelerine;

- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar,

- İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki

-Sözleşmesini feshettiğimiz;

Gerçek Kişiler; bunların doğrudan veya dolaylı ortak oldukları diğer ticaret şirketleri ile söz konusu kişilerin temsilcisi oldukları diğer ticaret şirketleri,

Tüzel Kişiler; bunların doğrudan veya dolaylı ortak oldukları diğer ticaret şirketleri, söz konusu tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı ortakları, ortaklarının doğrudan veya dolaylı ortak olduğu diğer ticaret şirketleri ile söz konusu kişilerin temsilcisi oldukları diğer ticaret şirketleri, katılamazlar

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR