T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU

Mikroorganizma tespit kiti ve tıbbi cihaz satın alınacaktır

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00962357
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKLAL 13.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/111335
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4.100 Test Mikroorganizma Tespit Kiti ve 6 Kalem Cihaz Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Satınalma Birimi Fevzi Çakmak Mah. Kımız Sk. No:1 Bahçelievler İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MİKROORGANİZMA TESPİT KİTİ VE CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU


4100 Test Mikroorganizma Tespit Kiti ve 6 Kalem Cihaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/111335

1-İdarenin
a) Adresi : Fevzi Çakma Mahallesi Kımız Sok. No:1 34196 YENİBOSNA BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124541500 - 2124541586
c) Elektronik Posta Adresi : atksatinalma@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4.100 Test Mikroorganizma Tespit Kiti ve 6 Kalem Cihaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Mikroorganizma Tespit Kitleri Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Laboratuvarlar Şubesi Postmortem Mikrobiyoloji Laboratuvarına, Cihazlar ise; Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Histopatoloji Laboratuvarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : Mikroorganizma Tespit Kitlerinin teslimatı Kurumumuzun siparişine istinaden peyder pey yapılacak, miadı yaklaşan kitler önceden haber verilmek koşulu ile yenisi ile değiştirilecektir. Cihazların teslimatı sözleşmeyi müteakip 120 (yüzyirmi) gün içinde yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Satınalma Birimi Fevzi Çakmak Mah. Kımız Sk. No:1 Bahçelievler İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 04.04.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Laboratuvar Santrifüjü için teklif veren firma; imalatçı firmanın Türkiye Yetkili Temsilcisi veya temsilcinin yetkilendirdiği bir firma olmalıdır.
Doku Takip Cihazı için teklif veren firma; teklif edilen cihaza ilişkin Yetkili Satıcılık belgesini sunmalıdır.
Mikrotom Cihazı için teklif veren firma; ithalatçı firmanın Türkiye Tek Yetkili satıcısı olduğunu gösteren belgesini sunmalıdır.
Lam ve Kaset Yazma Cihazı için teklif veren firma; ithalatçı firmanın Türkiye Tek Yetkili satıcısı olduğunu gösteren belgesini sunmalıdır.
Soğuk Plaka Cihazı için teklif veren firma; Türkiye Tek Yetkili satıcısı olduğunu gösteren belgesini sunmalıdır.
Parafin Su Banyosu Cihazı için teklif veren firmanın Yetki Belgesi olmalıdır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Sistem SB onaylı UBB kaydına sahip olmalıdır.
Real- Time PCR cihazı SB onaylı UBB kaydına sahip olmalıdır.
Vibrasyonlu Karıştırıcı için, yetki aldığı firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
Class 2 Mikrobiyolojik Güvenlik Kabini için, önerilen cihazın ISO 9001 sertifikası bulunmalı ve teklif eden firma TSE tarafından onaylı Teknik Servis Yeterlililk Belgesine sahip olmalıdır. Yetki aldığı firmanın TSE Hizmet Yeterlililk Belgesi olmalıdır.
Laboratuar Santrifüjü için , söz konusu cihazın üreticisini de kapsayan TSE Hizmet Yeterlililk Belgesine sahip olmalıdır.
Doku Takip Cihazı için teklif veren firmanın; cihazın servisine ilişkin TSE HYB veya ilgili bakanlıktan alınmış SSHYB belgesi bulunmalıdır.
Mikrotom cihazının CE belgesi bulunmalıdır. Firma TSE teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.
Doku Gömme Cihazına teklif veren firma; TSE Servis Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.
Lam ve Kaset Yazma cihazının CE belgesi bulunmalıdır. Firma TSE teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.Firma TSE Belgesine sahip olmalıdır.
Soğuk Plaka cihazının CE belgesi bulunmalıdır.
Parafin Su Banyosu cihazının CE Belgesi olmalıdır.Cihazın UBB kodu olmalıdır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Satınalma Birimi Fevzi Çakmak Mah. Kımız Sk. No:1 Bahçelievler/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR