DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REK. BİL. ARAŞ. PRO. KOORD. BİR.

Mikroorganizma Tanımlama Cihazı ve 3D Rotasyonel Monoplan Dijital Anjiografi Sistemi satın alınacaktır

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REK. BİL. ARAŞ. PRO. KOORD. BİR.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/17930, 2020/25288
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1- Maldi-Tof MS Mikroorganizma Tanımlama Cihazı 1 Adet 2- 3D Rotasyonel Monoplan Dijital Anjiografi Sistemi 1 Adet
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÖN YETERLİK İLANI
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

1- Maldi-Tof MS Mikroorganizma Tanımlama Cihazı
2- 3D Rotasyonel Monoplan Dijital Anjiografi Sistemi

01.12.2003 Tarihli 2003/6554 Sayılı B.K.K.na ek Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Mevzuatının 19’uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:


İhale kayıt numarası

: 1-2020/17930
2-2020/25288
1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Bulvarı No:144 35210 Alsancak – İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 0 232 412 13 73 – 0 232 464 81 65
c) Elektronik posta adresi : arastirma@deu.edu.tr
ç)Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : -
2-Ön yeterlik konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1- Maldi-Tof MS Mikroorganizma Tanımlama Cihazı 1 Adet
2- 3D Rotasyonel Monoplan Dijital Anjiografi Sistemi 1 Adet
b) Teslim yeri : Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nün göstereceği yerler
c) Teslim tarihi : 1- 01.06.2020
2- 01.06.2020
3-Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 1- 05.02.2020 Çarşamba günü saat 10:00
2- 05.02.2020 Çarşamba günü saat 11:00

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
4.1.2 Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Ön yeterlik şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu,
4.1.4. Bu ilanın 4.2 ve 4.3 maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.5. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. Adayın ortak girişim olması halinde, ön yeterlik şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.1.8. Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvuruda bulunulması halinde,
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. ve 4.1.2 maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan Temin Edilecek Belgeler
4.2.1.1. Birinci ihale için; adayın 250.000,00 TL tutarında; ikinci ihale için, adayın 500.000,00 TL tutarında bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir Türkiye’de veya yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilmiş banka referans mektubu.
4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler,
İkinci ihale için; İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yıl sonu bilançosu ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler,
Adayın a ve b bendinde belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.
Bu durumda adayın;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,
yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler
4.3.1.1. Birinci ihale için; adayın 250.000,00 TL tutarından az olmamak üzere; İkinci ihale için; adayın 1.500.000,00 TL tutarından az olmamak üzere isteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde; tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi sunması zorunludur.
4.3.2. Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla teknik bilgilerin marka-modellerin yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır
4.3.3. Teklif edilen mala ilişkin olarak, teknik şartnamede yer alan her bir maddeye cevap içerecek şekilde birebir “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı istekli tarafından hazırlanmış olmalıdır. Bu dokümanda teklif edilen malın marka ve modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış olmalıdır.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri
5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 25,00.- (YirmiBeş) Türk Lirası ve ihale dokümanı 25,00.- (YirmiBeş) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:144 35210 Alsancak- İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
9-Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
10-
10.1. Birinci ihale için; isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.
10.2. Teknik Şartnamede istenen bilgi ve belgeler mal tesliminde Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR