ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BŞK. (BOREN)

Mikrodalga sentez cihazı alınacaktır

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BŞK. (BOREN)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00865551
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 20.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/457771
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Adet Mikrodalga Sentez Cihazı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.09.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) 7. Km. No:166 Kat:10 Çankaya/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

1 Adet Mikrodalga Sentez Cihazı Alımına ait

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin esaslar’a göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/457771
İşin Adı : 1 Adet Mikrodalga Sentez Cihazı Alımı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) 7. Km. No: 166 Kat: 10 Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122198150 - 3122198055
c) Elektronik posta adresi : boren@info.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Mikrodalga Sentez Cihazı
b) Teslim [yeri / yerleri] : Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Prof. Dr. Ayhan MERGEN Ar-Ge Merkezi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) 7. Km. No:166 Çankaya/ANKARA
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden gün işe başlama tarihi kabul edilecek ve işe başlama tarihinden itibaren 60(Altmış) gündür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) 7. Km. No:166 Kat:10 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 27 Eylül 2018 - 10:30


1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
1.1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1.1.2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
2.1. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
2.2. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
2.3. Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
2.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
2.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
2.6. Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,
2.7 Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,
2.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
3.1. İstekliler, alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin durumlarına uygun olanını teklif eklerinde sunacaklardır. İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belgeleri ortaklardan birinin sunması yeterlidir.
3.1.1. İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren aşağıdaki belgelerden birini sunabilir.
3.1.2. Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
3.1.3. Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
3.1.5. Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
3.1.6. Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
3.1.7. Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
3.1.8. İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
3.1.9. İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
3.2. İstekliler tedarik edilecek cihaz ile ilgili olarak aşağıdaki belgeleri sunacaktır. İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belgeleri ortaklardan birinin sunması yeterlidir.
3.2.1. Teknik şartnamenin her maddesinin sıra ile sağlanıp sağlanmadığının ayrıntılı olarak açıklandığı doküman.
3.2.2. Teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla cihazın teknik bilgilerinin yer aldığı orijinal katalog, bilgi, belge, resim ve teknik şartnamede istenen diğer belgeler.
4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.
4.1. Teknik şartnamenin her maddesinin sıra ile sağlanıp sağlanmadığının ayrıntılı olarak açıklandığı doküman.
4.2. Teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla cihazın teknik bilgilerinin yer aldığı orijinal katalog, bilgi, belge, resim ve teknik şartnamede istenen diğer belgeler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR