DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Mikrobiyolojik kültür satın alınacaktır

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981067
Şehir : Denizli / Merkezefendi
Yayınlandığı Gazeteler

DEHA 20 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/172786
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 kalem Sıvı Bazlı Tam Otomatik Tüberküloz Kültür Sistemi - Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SIRAKAPILAR MAH. ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CD. NO.1/B KAT.3 SATINALMA BİRİMİ MERKEZEFENDİ/DENİZL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MİKROBİYOLOJİK KÜLTÜR SATIN ALINACAKTIR
DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


DENİZLİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TÜBERKÜLOZ LABORATUVARINDA 2019/2020/2021 YILLARI İÇİN SIVI BAZLI TAM OTOMATİK TÜBERKÜLOZ KÜLTÜR SİSTEMİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/172786

1-İdarenin
a) Adresi : SIRAKAPILAR MAH. ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CAD. NO:1/B 20100 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2582644905 Dahili 2835 - 2582644803
c) Elektronik Posta Adresi : denizli.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 kalem Sıvı Bazlı Tam Otomatik Tüberküloz Kültür Sistemi - Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI
c) Teslim tarihleri : . İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN YÜKLENİCİ FİRMA TÜBERKÜLOZ LABORATUVARINA İLK PARTİ KİT İLE BERABER CİHAZI ÇALIŞIR VAZİYETTE MONTE EDECEKTİR. KİTLER İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN SÖZLEŞME SONUNA KADAR HER AY İDARENİN BELİRLEDİĞİ MİKTARDA TESLİM EDİLECEKTİR. CİHAZLARIN ÇALIŞMAMASI,KİTLERİN ZAMANINDA TESLİM EDİLMEMESİ, KİTLERİN UYGUN ÇIKMAMASI NEDENİYLE TEST SONUÇLARININ ÇIKMAMASI DURUMUNDA , SÖZLEŞME TASARISINDAKİ CEZAİ HÜKÜMLER UYGULANIR. AYLIK ASGARİ TESLİM EDİLMESİ GEREKEN MİKTAR TOPLAM İHALE MİKTARININ İHALE SÜRECİ OLAN 24 AY'A BÖLÜNMESİ İLE BULUNAN MİKTAR OLUP 34.2 MADDESİNDE BELİRTİLEN CEZAİ HÜKÜMLER BU MİKTAR ÜZERİNDEN UYGULANACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SIRAKAPILAR MAH. ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CD. NO.1/B KAT.3 SATINALMA BİRİMİ MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
b) Tarihi ve saati : 08.05.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- ADAY VEYA İSTEKLİLER, T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA (TITUBB) KAYITLI VEYA BİLDİRİMİ YAPILMIŞ OLDUĞUNA DAİR BELGELERİ SUNACAKLARDIR. ADAY VEYA İSTEKLİNİN, TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN İMALATÇI VEYA İTHALATÇISI (TEDARİKÇİ FİRMA) OLMADIĞI DURUMLARDA, ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİİ OLDUĞUNA DAİR TİTUBB KAYIT VEYA BİLDİRİMİNE DAİR BELGEYİ SUNACAKTIR.
2- TEKLİF EDİLEN TIBBİ SARF MALZEME VE CİHAZA AİT TEDARİKÇİ FİRMA ALTINDA TITUBB'DA KAYITLI VE ONAYLANMIŞ ÜRÜN BARKOD NUMARALARI TEKLİFLE BİRLİKTE İNTERNET ÇIKTISI OLARAK DOSYAYA SUNULACAKTIR. ÜRÜNE AİT BARKOD ÇIKTISI OLMAYAN KALEME AİT TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR. YA DA TITUBB KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAYAN ÜRÜNLERİN KAPSAM DIŞI DURUMUNU GÖSTEREN BELGELERİ VEYA BEYANINI TEKLİFLERİNE EKLEYECEKLERDİR. TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN KAPSAM DIŞI OLMASI HALİNDE YETKİLİ SATICI OLDUĞUNA DAİR BELGELERİ DE AYRICA SUNACAKTIR.
3-BİR VE İKİNCİ MADDELERDE İSTENİLEN BELGELERLE İLGİLİ OLARAK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNUN 27/07/2017 TARİHLİ ÜTS KULLANIMI KONULU YAZISI GEREĞİ ÜTS (ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ ) ÜZERİNDEN TEYİT EDİLEBİLMESİ VE İSTEKLİ TARAFINDAN ÜTS BELGELERİNİN SUNULMASI HALİNDE DE TEKLİFLER KABUL EDİLECEKTİR.
4- TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİKLERİ KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERİN VEYA CİHAZLARIN SATIN ALIMLARINDA, ADAY VEYA İSTEKLİNİN “TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ” KAPSAMINDA “SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ” Nİ SUNACAKLARDIR.
5-- AYRICA İSTEKLİLER TEKLİF EKİ CETVELİNDE ÜRÜNÜN İSMİNİN YANINA TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN UBB KODUNU (BARKOD) YAZACAKLARDIR. İHALE UHDESİNDE KALAN FİRMALAR TEKLİF MEKTUBUNDA BELİRTİLEN UBB KODLU (BARKOD) ÜRÜNÜ TESLİM EDECEKLER VE FATURALARDA DA BELİRTECEKLERDİR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
A) İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN SANAYİ SİCİL BELGESİ,
B) İSTEKLİNİN ÜYESİ OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN KAPASİTE RAPORU,
C) İSTEKLİNİN KAYITLI OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN İMALAT YETERLİK BELGESİ,
Ç) İSTEKLİNİN KAYITLI OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN İSTEKLİ ADINA DÜZENLENMİŞ VE TEKLİF ETTİĞİ MALA İLİŞKİN YERLİ MALI BELGESİ,
D)TIBBİ CİHAZ ÜRETİCİSİ, OEM (ORİGİNAL EQUİPMENT MANAFACTURER – ORİJİNAL MALZEME ÜRETİCİSİ) TARZI ÜRÜN ÜRETTİRMEK SURETİYLE ÜRETİCİ NİTELİĞİNİ KAZANMIŞ İSE BU ÜRETİME İLİŞKİN SÖZLEŞME,
E) ADAYIN VEYA İSTEKLİNİN ALIM KONUSU MALI ÜRETTİĞİNE İLİŞKİN OLARAK İLGİLİ MEVZUAT UYARINCA YETKİLİ KURUM VEYA KURULUŞLARCA DÜZENLENEN VE ADAY VEYA İSTEKLİNİN ÜRETİCİ VEYA İMALATÇI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELER.
İSTEKLİNİN İMALATÇI OLDUĞUNU YUKARIDAKİ BELGELERDEN BİRİNİ SUNARAK TEVSİK EDECEKTİR. AYRICA İHALEYE KATILAN FİRMALAR BAYİ İSE DİSTRİBÜTÖRDEN ALMIŞ OLDUĞU YETKİ BELGESİNİ VE DİSTRİBÜTÖRÜN ÜRETİCİ FİRMADAN ALDIĞI YETKİ (DİSTRİBÜTÖRLÜK) BELGESİNİ; DİSTRİBÜTÖR İSE ÜRETİCİ FİRMADAN ALDIĞI YETKİ (DİSTRİBÜTÖRLÜK) BELGESİNİ İHALE DOSYASINA KOYMAK ZORUNDADIR.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-TEKLİF EDİLEN CİHAZA AİT, TANITICI BROŞÜR, KULLANMA KILAVUZU, BAKIM ONARIM KİTAPÇIKLARI, KATALOGLARI ORJİNAL OLARAK İHALE DOSYASINA KONACAKTIR. KULLANMA KILAVUZU TÜRKÇE OLACAKTIR.
2-İSTEKLİLER, TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM MADDELERE “TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAPLAR” ADI ALTINDA SIRASIYLA VE TEK TEK CEVAP VERECEKTİR. CEVAPLAR ORİJİNAL DOKÜMANLAR ÜZERİNDE İŞARETLENEREK BELGELENECEKTİR. UYGUNLUK CEVAP YAZISINDA HER MADDENİN YANINA O MADDENİN KATALOGUN KAÇINCI SAYFASINDA GÖSTERİLDİĞİNE DAİR AÇIKLAMA YAZILMALIDIR. CEVAP VERİLMEYEN MADDE OLMASI HALİNDE TEKLİF DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.
3-İDARE GEREKLİ GÖRDÜĞÜ TAKDİRDE DEMOSTRASYON İSTEYEBİLECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SIRAKAPILAR MAH. ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CD. NO.1/B KAT.3 SATINALMA BİRİMİ MERKEZEFENDİ/DENİZLİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SIRAKAPILAR MAH. ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CD. NO.1/B KAT.3 SATINALMA BİRİMİ MERKEZEFENDİ/DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR