İSTANBUL 4.BÖLGE KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Mikro cerrahi alet seti alınacaktır

İSTANBUL 4.BÖLGE KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889040
Şehir : İstanbul / Şişli
Yayınlandığı Gazeteler

İTTİFAK 04.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/547746
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
14 KALEM MİKRO CERRAHİ ALET SETİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 Satın Alım ve İhale İşlemleri Birimi - Fulya Mah. Mehmetçik Cad. No:63 Şişli/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

14 KALEM MİKRO CERRAHİ ALET SETİ ALIMI
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI-4

14 KALEM MİKRO CERRAHİ ALET SETİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/547746
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 Fulya Mah. Mehmetçik Cad. No:63 - ŞİŞLİ / İSTANBUL ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123861330 - 2123812945
c) Elektronik Posta Adresi : baskanliksatinalma4@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 14 KALEM MİKRO CERRAHİ ALET SETİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20 (yirmi) takvim günü içerisinde Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Alet Deposuna teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 Satın Alım ve İhale İşlemleri Birimi - Fulya Mah. Mehmetçik Cad. No:63 Şişli/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 20.11.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
3- İstekliler, cerrahi aletlere ait 2 (iki) yıl süreli garantiye ilişkin belgeyi ihale dosyasında sunacaklardır.
4- İstekliler, teklif dosyasında teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde kullanım hataları hariç bozulan, kırılan, korozyona uğrayan aletlerini 45 (kırkbeş) gün içerisinde yenileri ile değiştireceklerine dair, kendisinin ve ithalatçı veya imalatçı firmanın antetli kağıdına yazılmış taahhütnameyi ihale dosyasında sunacaklardır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Ürünlerin sertlik dereceleri gösterir, üretici firmanın antetli kağıdına yazılmış belgenin kopyası teklif dosyası içinde teslim edilecektir. Ürünler aşağıda sertlik dereceler, belirtilmiş özelliğe sahip olacaktır.
1) Pensetler 1.4021
2) İğne Tutacağı 1.4021
3) Makaslar 1.4034/1.4117
4) Speculumlar 1.4310
5) Ayarlı Aletler 1.4305
4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1) İstekliler, ithalatçı veya üretici ise teklif ettikleri Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya ÜTS ye kayıtlı olduğuna dair belgeyi ve ürün numaralarını (teklif edilen ürün ile ilgili barkod) gösterir belgeleri ihale teklif dosyalarında sunacaktır. UBB detaylı çıktıları teklif dosyasında sunulacak ve çıktılar üzerine teklif verilen kaleme ait ihtiyaç sıra numarası yazılacaktır. Teklif edilen ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) yada ÜTS ye kayıtlı olmadığında (kapsam dışı) bu durum beyan edilecektir.
2-İstekliler, teklif edilen ve sözleşmeye istinaden teklif edilecek cerrahi aletlerin üretildiği ülkeyi gösterir menşei beyan belgesi de teklif dosyasında sunulmalıdır.
4.3.2.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1) İstekliler, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya ÜTS ye kayıtlı ürünlerin, ithalatçı veya üreticisinin bayii ise bu firmaların bayiliklerini kanıtlayıcı belgeyi ve ürün numaralarını (barkod) ihale teklif dosyalarında sunacaktır.
2) İstekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen "Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi"ni ihale teklif dosyalarında sunacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1. NUMUNE: Teklif edilen aletler, genel alet kalitesinin incelenebilmesi ve ürünlerin numuneler üzerinden de doğruluğunun teyidi için, şartname ekinde yer alan malzeme listesindeki tüm aletlerin numuneleri istekliler tarafından ihale tarihine kadar idaremize teslim edeceklerdir. Numunelerini belirtilen teslime kadar teslim etmeyen, eksik yada hatalı veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır. Numuneler ilgili hekimlerce incelenecek ve uygunluk verilecektir. Aletlerde ağızların birbirine tam olarak temas etmemesi, saplarındaki elastik yapının bulunmaması, kilitlenebilen tiptekilerin zor açılıp zor kapanması, eklem yerlerinde ve serasyonlu ağızlarda çapak bulunması, uçların Elmas uçlu-TC ile kaplı olmasıistenen aletlerin, bu özellikte olmaması, alet kesici ağızdakilerin ağız kısmı kapatıldığında dokuyu travmatize edecek şekilde yapıların bulunması, düzgün kesmemesi, koparıcı ağızdakilerin koparılan bölgede parçalanmalara sebep olması, ağız şeklinin aynısını pürüzsüz bir şekilde koparmaması gibi durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
2. KATALOG: Teklif edilen ürünlerin şartnameye uyumluluğu ve istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığı isteklilerin teklif dosyası içerisinde verecekleri üreticinin detaylı ürün evsaflarını gösteren katalog ve broşürlerindeki bilgiler ile de teyit edilecektir. İhaleye verilecek katalog ve
broşürlerde teklif edilen ürünün birebir uç yapısı, uzunluk, ebat ve metal özellikleri gibi detaylı özelliklerinin bulunması teklif edilen ürünün teyidi açısından zorunludur. CD ortamında verilecek kataloglarda ise; katalog numaralarının girilebileceği arama motorunun bulunması, format sorununun olmaması, teklif edilen tüm ürünlerin mevcut olması, referans olarak belirtilen kodlarla, istekli firmanın teklif ettiği ürün kodlarının karşılığının belirtilmesi zorunludur.
3. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAP: İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları “ teknik şartnameye cevap ” başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede teknik şartnamenin her bir maddesine verilen cevap, ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin teklif ettiği marka, ürünün adeti, barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır ( Örneği teknik şartnamede gösterilmiştir ) . Bu belgeyi vermeyen veya eksik ya da hatalı veren firmaların teklifleri reddedilecektir. Bu belgede okunmuştur, anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Şartname Bedeli İlgili sağlık tesisinin bağlı bulunduğu Döner Sermaye İşletme Biriminin HALK BANKASI CAĞALOĞLU ŞUBESİ IBAN NO : TR23 0001 2009 7580 0006 0000 09 hesabına yatırıldıktan sonra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Satın Alım ve İhale İşlemleri Birimi - Fulya Mah. Mehmetçik Cad. No:63 Şişli/İSTANBUL adresinden satın alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 Satın Alım ve İhale İşlemleri
Birimi - Fulya Mah. Mehmetçik Cad. No:63 Şişli/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR