FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Mikotom cihazı satın alınacaktır

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01025710
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNIŞIĞI 15.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/316737
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 ADET-TIBBİ CİHAZ-MİKROTOM CİHAZI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÖZEL BÜTÇE SATINALMA BİRİMİ ELAZIĞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MİKROTOM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ


MİKROTOM CİHAZI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/316737
1-İdarenin
a) Adresi : ÜNIVERSITE MAHALLESI YAHYA KEMAL CADDESI YUNUS EMRE BULVARI 23119 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : 4242333555 - 4242342392
c) Elektronik Posta Adresi : dsermayesatinalma@firat.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

2 ADET-TIBBİ CİHAZ-MİKROTOM CİHAZI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ AMBAR BİRİMİ/PATOLOJİ ANABİLİM DALI
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMEYE MÜTEAKİP 60 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE İDARENİN BELİRLEDİĞİ YERE ÇALIŞIR VAZİYETTE TESLİM EDİLECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÖZEL BÜTÇE SATINALMA BİRİMİ ELAZIĞ
b) Tarihi ve saati : 01.08.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Piyasaya tıbbi cihazlar/ürünler arz eden ve ihaleye teklif veren isteklilerin, T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) da veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ‘de ilgili ürünlerin tedarikçi firmaların (üretici/ithalatçı) bayisi olarak tanımlanmış olması gerekmektedir. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma(üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ve tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını (T.C.Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinde alınan kayıt Belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB veya ÜTS kayıtları ile ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen cihazla ilgili, tanıtıcı broşür ve katalogları teklifle birlikte verilecektir.
Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "…marka, …model, … cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığından her hangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı kalacaktır. Dokümanlarda yer almayan özellikle fonksiyon ve yazılım özelliklerinin varlığının üretici firma yetkililerince ihale dosyasında yer alacak şekilde tevsik edilmesi gerekmektedir. Orijinal doküman üzerinde işaretlenmemiş veya firma yetkilisince belgelendirilememiş özelliklerin yer alması durumunda firma ihale dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÖZEL BÜTÇE SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR