MARDİN KIZILTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mıcır satın alınacaktır

MARDİN KIZILTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064375
Şehir : Mardin
Yayınlandığı Gazeteler

YURT HABER 14.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/445141
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
100.000 TON MICIR MAL ALIMI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TEPEBASI MAHALLESI ADNAN MENDERES CAD. 15 47400 - KIZILTEPE / MARDİN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

100000 TON MICIR MAL ALIMI
KIZILTEPE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


100000 Ton Mıcır Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/445141

1-İdarenin
a) Adresi : TEPEBASI MAHALLESI ADNAN MENDERES CAD. 15 47400 KIZILTEPE/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası : 4823122077 - 4823129909
c) Elektronik Posta Adresi : malihizmetler@kiziltepe.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 100.000 TON MICIR MAL ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Mıcır Alımı Belediye Araçlarınca Ocaktan alınacaktır.
c) Teslim tarihi : sözleşmeye müteakip 3 gün


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TEPEBASI MAHALLESI ADNAN MENDERES CAD. 15 47400 - KIZILTEPE / MARDİN
b) Tarihi ve saati : 07.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İsteklinin malzeme çekeceği Mıcır ve Stabilize ocakları, Kızıltepe ve Artuklu İlçe sınırları içerisinde olacak olup,3213 sayılı Maden kanunun IIA Grubu Ocak İşletme Ruhsatına sahip olacaktır.
2-İsteklinin kendi malı,3213 sayılı maden kanunun 5.Maddesinde yer alan IIAGrubu ocak işletme Ruhsatlarını sunacaktır.
3-İsteklinin kendi malı,3213 sayılı maden kanunun 5.Maddesinde yer alan IIAGrubu ocak işletme ruhsatı yoksa istekli sözleşme yaptığı ocakların IIA grubu ocak işletme ruhsatını ve işletme sahipleri ile yapmış olduğu sözleşmeyi sunması yeterli olacaktır.
4-İstekli Malzemelerin çekileceği Mıcır ve Stabilize ocağının kroki ve koordinatlarını ihale aşamasında getirmek zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak taş çakıl kum alım işi ve satımı kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif,teklif edilen fiyatlar ve Çevre ve Şehirciliğin belirlenmiş olduğu Nakliye formülü kullanılarak;Ocak ile Kızıltepe Belediyesi Garaj Amirliği arasındaki mesafe hesaplanıp Kurum menfaatine en avantajlı teklif belirlenecektir.
Nakliye Formülü:
Motorlu araçlarla taşıma mesafesi taşıma yolu üzerinden ve >10 km olduğunda [km]
F = A x K x (0.0007 x M+0.01) x G
Motorlu araçlarla taşıma mesafesi taşıma yolu üzerinden ve <=10,000 mt olduğunda [m]
F = A x 0.00017 x K x √M x G


6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIZILTEPE BELEDİYESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR