NİZİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mıcır alımı yapılacaktır

NİZİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092269
Şehir : Gaziantep / Nizip
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM NİZİP 29.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/620844
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1- 0-7 mm Siyah Kırma Kum Elenmiş, Yıkanmış (1 numara) - 30.000 Ton 2- 7-14 mm Siyah Kırma Mıcır (2 numara) - 10.000 Ton Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Nizip Belediyesi Yeni Hizmet Binası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NİZİP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

Mıcır Temini ve Nakli 2 kalem (muhtelif) Mal Alım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/620844
1-İdarenin
a) Adresi : Mimar Sinan Mahallesi Niğbolu Sokak No: 20 27700 Nizip/Gaziantep
b) Telefon ve faks numarası : 0 (342) 517 3900 - 0 (342) 517 2138
c) Elektronik Posta Adresi : nizipbelediye@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1- 0-7 mm Siyah Kırma Kum Elenmiş, Yıkanmış (1 numara) - 30.000 Ton
2- 7-14 mm Siyah Kırma Mıcır (2 numara) - 10.000 Ton
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Nizip İlçesi Sınırları içinde göstereceği yer veya yerlere ihtiyacına göre periyodik olarak peyderpey teslim edilecektir. (yükleme, boşaltma ve nakliye dahil ) teslimat teknik şartnamedeki şekilde teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalandıktan sonra 01.01.2020 tarihinde işe başlanılacak. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılmaması halinde, İdare tarafından yeni işe başlama tarihi yükleniciye bildirilecek ve işin süresi 320 gündür. Teslimatlar İdarenin Talep edeceği miktar ve tarihlerde olacak ve teslimat teknik şartname hükümleri doğrultusunda idarenin ihtiyacına göre periyodik olarak peyderpey alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Nizip Belediyesi Yeni Hizmet Binası
b) Tarihi ve saati : 25.12.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Numune Teslimi: İstekliler ihtiyaç listesinde yer alan her kaleme ait ürünün Teknik şartnameye uygunluğunun belirlenmesi için, istekliler teklif ettikleri malzeme numuneleri en az 2 kg’lık ve en fazla 5 kg’lık kapaklı şeffaf kutular içinde olacaktır.
Her bir numune üzerine etiket yapıştırılacak etiketlere (istekli adı, ürün adı ve ürün teklif sıra numarası) yazılması tercih edilmektedir.
Numuneler tekliflerin sunulduğu İhale Birimine ihaleden önce teslim edilecektir, teslim tutanağı da aynı biriminden alınacaktır.
Numuneler teklif sırasına göre 2 nüshalık liste ile ihale servisine son teklif verme tarihi ve son teklif verme saatine kadar teslim edilecektir. Numune teslim listesinin bir nüshası teklif zarfı içine konulması tercih edilmektedir.
İhale Komisyonu teslim edilen numuneler üzerinden teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre ihale kararını verecektir.
Numunesi olmayan veya numunesi eksik olan isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
Teslim edilen numuneler, ihale süreci tamamlanmasına müteakip ihale ile ilişiği kalmayan isteklilere tutanak ile geri iade edilecektir.
İhaleye ikinci en avantajlı teklifi sunan isteklinin numunesi, en avantajlı teklifi veren istekli sözleşmeyi imzaladıktan sonra tutanakla iade edilecek ve sözleşme imzalanan yüklenicinin numuneleri, ise sözleşme süresince idaremizde kalacaktır.
Teslim edilecek numunelerin rekabet koşullarını olumsuz etkilememesi için kapalı paket ve/veya poşet torba içinde teslim edilmesi tercih edilmektedir. Ayrıca paket dışına isteklinin adı ve gerekli firma bilgileri yazılmalıdır.
Kargo ile numune gönderilmesi durumunda ihale dosyası kesinlikle ayrı gönderilmelidir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nizip Belediyesi İhale Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR