DENİZLİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Mevsimlik yaş sebze ve meyve alımı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00810622
Şehir : Denizli / Merkezefendi
Yayınlandığı Gazeteler

HİZMET 25.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/258444
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KURULUŞLARIN 35 KALEMLİK MUHTELİF MEVSİMLİK YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI İHALESİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.06.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DENİZLİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ İNCİLİPINAR MAHALLESİ 1192 SOKAK NO : 12 PAMUKKALE DENİZLİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MAL ALIMI ( 35 KALEM MEVSİMLİK YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI )
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

MAL ALIMI ( 35 KALEM MEVSİMLİK YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/258444
1-İdarenin
a) Adresi : İNCİLLİPINAR MAHALLESİ 1192 SOKAK NO:12 PAMUKKALE/ DENİZLİ 20100 İNCİLLİPINAR MAHALLE PAMUKKALE/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2582413458 - 2582426872
c) Elektronik Posta Adresi : mcamalan@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KURULUŞLARIN 35 KALEMLİK MUHTELİF MEVSİMLİK YAŞ SEBZE VE MEYVE ALIMI İHALESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : DENİZLİ HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ-DENİZLİ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ-DENİZLİ 0-6 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ MÜDÜRLÜĞÜ-DENİZLİ ÇOCUK DESTEK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ-DENİZLİ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ-BABADAĞ HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ AMBARLARI
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde peyder pey 31.12.2018 tarihine kadardır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : DENİZLİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ İNCİLİPINAR MAHALLESİ 1192 SOKAK NO : 12 PAMUKKALE DENİZLİ
b) Tarihi ve saati : 18.06.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ /EKAP adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DENİZLİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ İNCİLİPINAR MAHALLESİ 1192 SOKAK NO : 12 PAMUKKALE DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR