ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mevsimlik çiçek tohumu, torf, perlit ve viyol alınacak

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01107814
Şehir : Gaziantep / Şahinbey
Yayınlandığı Gazeteler

TELGRAF 28.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/705224
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Toplam 14 Kalem; 1.800.000 adet Tohum, 100.000 Litre Torf, 5.000 Litre Perlit, 20.000 adet Viyol Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.01.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şahinbey İlçe Belediyesi - Encümen Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MEVSİMLİK ÇİÇEK TOHUMU,TORF,PERLİT VE VİYOL MAL ALIM İŞİ

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ

Mevsimlik Çiçek Tohumu,Torf,Perlit ve Viyol Mal Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/705224
1-İdarenin
a) Adı : ŞAHİNBEY BELEDİYESİ
b) Adresi : Kolejtepe Mahallesi Yesil Cami Caddesi No: 8 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP
c) Telefon ve faks numarası : 3422321111 - 3422323445
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Mevsimlik Çiçek Tohumu,Torf,Perlit ve Viyol Mal Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 14 Kalem; 1.800.000 adet Tohum, 100.000 Litre Torf, 5.000 Litre Perlit, 20.000 adet Viyol
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün belirleyeceği yerlere ürünler teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşin süresi 45 gündür. Yüklenici Yazlık tohumları (850.000 adet) , torfu, perlit ve viyolleri sözleşmenin imzalanmasından sonra 30 gün içerisinde, Kışlık tohumları (950.000 adet) sözleşme imzalanmasından sonra 45 gün de teslim edecektir. Yüklenici malzemeleri Park ve Bahçeler Müdürlüğüne teslim edecektir Nakliye, Yükleme ve indirme Yükleniciye ait olacaktır. Zarar görmüş, açık ve eski ürünler kabul edilmeyecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasına müteakiben işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.01.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Şahinbey İlçe Belediyesi - Encümen Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Tohumların ithal olduğunu gösteren sertfikayı İstekliler ihale dosyasında sunmak zorundadır.
Torf için sağlık sertfikası ve analiz raporu belgesi İstekliler ihale dosyasında sunmak zorundadır.
Perlit için analiz raporu belgesi İstekliler ihale dosyasında sunmak zorundadır
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Ekonomik açıdan en avantajlı ilk iki istekli, ihale tarihinden itibaren 3gün içerisinde İdareye numune sunacaktır. Numuneler Park ve Bahçeler Müdürlüğü – Mavikent Mah. 3 Nolu Sok. No.1 adresine teslim edilecektir. 0(342) 371 17 36 iletişim numarasıyla irtibata geçilecektir.
Numuneler teslim edildiğine dair 2 adet tutanak tutulacak, tutanağın biri ihale dosyasına eklenmek üzere İdareye sunulacaktır.
Her bir tür tohum, torf ve perlitten 1 paket numune ile 1 adet de viyol numunesi getirerek İdareye tutanakla teslim edecektir.
En uygun teklifi veren, dökümanları tam olan, numunesi uygun olan İstekli ile sözleşme imzalanacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR