TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Merkezi hava sistemi malzemeleri alınacaktır

TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944486
Şehir : Tokat / Merkez
Semt-Mahalle : HOCAAHMET MAH. / GEYRAS
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT GÜNEŞ 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KELKİT 10.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/59716
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Merkezi Hava Sistemi Malzemeleri Alımı İhalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Caddesi No:4 Kat:3 İhale Salonu TOKAT
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MERKEZİ HAVA SİSTEMİ MALZEMELERİ ALIMI İHALESİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Merkezi Hava Sistemi Malzemeleri Alımı İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/59716

1-İdarenin
a) Adresi : Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Cad. No:4 60030 Merkez TOKAT MERKEZ/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası : 3562121138-3141 - 3562150080
c) Elektronik Posta Adresi : tokat.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Merkezi Hava Sistemi Malzemeleri Alımı İhalesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Erbaa Devlet Hastanesi deposuna mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : 1-Teslimatlar mesai saatler içerisinde yapılacaktır. 2-İdarelerce sipariş yazısı firmalara tebliğ edilmeden ürün gönderilmeyecektir. Gönderilen ürünlere idarelerce resmi işlem yapılmayacak ve ürünler geri iade edilecektir. 3-Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren hastane yönetimlerinin belirleyeceği ve tebliğ edecekleri miktarlarda ürünler teslim edilecektir. Firma sipariş yazısı çekildikten en geç 5 gün içerisinde ürünleri hastanelerin ilgili depolarına teslim edecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Hoca Ahmet Mah. Mesrur Gürgenç Caddesi No:4 Kat:3 İhale Salonu TOKAT
b) Tarihi ve saati : 20.02.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler ve teklif ettikleri ürünler Sağlık Bakanlığı ÜTS ( Ürün Takip Sistemi ) veya TİTUBB sistemine kayıtlı olması ve Tıbbi cihazlar/ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde " SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR." ibaresi aranacaktır. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma ( üretici/ithalatçı ) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir kayıtlarını ( T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt belgeleri ) teklif ettikleri ürünlere ait ÜTS kayıtları ile birlikte sunulacaktır. Teklif edilen ürünlerin kayıtlı olduğunu gösteren barkod numaraları ihale ihtiyaç listesindeki sıraya göre belirtilecektir. ÜTS veya TİTUBB tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası, etiket ve marka adı birim fiyat cetvelinde belirtilecektir.
b) ÜTS veya TİTUBB mevzuatı kapsamı dışındaki malzemeler için isteklilerin yönetmelik kapsamında olmadığı ile ilgili beyanı esas alınacak ve sunulan ilgili belgelere göre işlem yapılacaktır. Ancak içerik ve özellikleri ile aynı olan iki ürün hakkında çelişkili belge veya kayıtlar bulunması, ürünün bu yönetmelikler kapsamına girip girmediği ve tıbbi cihazların sınıfları konusunda tereddüte düşülmesi halinde satın alma süreci tamamlanmadan önce ürüne veya cihaza ait belgeleri İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne veya diğer ilgili yerlere intikal ettirilerek görüş alınacak ve değerlendirme bu görüş çerçevesinde yapılacaktır.
Ayrıca, istekli tarafından malzemenin kapsam dışı olduğunun beyan edilmesi halinde, idarenin bu ürünle ilgili olarak ÜTS veya TİTUBB kayıtları yüzünden herhangi bir zarara uğraması (SGK geri ödemesinin yapılmaması gibi) halinde bu zarar ve ziyan istekliden tahsil edilecektir.
c) Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği gereği teklif edilen ürünlere ait firmalarca Sağlık Bakanlığından ürün kodlarının alınmış olması ve firma / bayi tanımlayıcı kodu verilmesi gerektiği yukarıdaki açılamalarda belirtilmiştir. Bu bilgilerin hatalı olması nedeni ile kurumumuzun zarara uğradığının belgelenmesi halinde oluşan zarar, teklif veren firmadan tazmin edilir, sorun çözülünceye kadar faturaları ödenmez, faturanın zararı karşılamaması halinde isteklinin diğer alacaklarından tahsil edilir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1- İhaleye katılan istekliler; Teknik şartnamede farklı bir düzenleme öngörülmemişse teklif ettikleri ürünlerin idarece hazırlanan teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek için ihale ihtiyaç listesindeki kalemler için en az 1 ( bir ) adet numune açılmamış olarak numunelerini marka miktar vb belirterek ihale komisyonuna numune teslim tutanağı ile numunelerini teslim edeceklerdir. Orijinal ambalajında verilmeyen numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numaralı ürünlerde tüm numaralar tek kalemde çıkılmışsa ve bu kalemler için numune istenmişse tüm numaralar için de numune teslim edilecektir. Teklif edilen ürünlerin uygunluğu teslim edilen numuneler değerlendirilerek yapılacaktır. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun bulunmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Gerek duyulduğu takdirde değerlendirme aşamasında numune sayısı yetersiz kalırsa tekrar numune istenebilecektir.
2- Teslim edilen her bir numunenin üzerine ihale ihtiyaç listesindeki sıra numarası ile firma bilgileri açıkça belirtilecektir. Sıra numarası ile firma bilgileri açıkça belirtilmeyen numuneler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
3- Distribitör firmaların iletişim bilgileri ürün üzerinde etiketle belirtilecektir.
4- Numune teslim tutanağında ürünlere ait UBB numaraları belirtilecektir.
5- Sözleşme imzalanan kalemlerin numuneleri sözleşme süresince İdarece muhafaza edilecektir. Sözleşme süresinin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde teslim alınmayan numuneler idare tarafından irat kaydedilecektir.
6-İhale edilemeyen kalemlere ait teslim edilen numuneler kesinleşen ihale kararının firmalara tebliğinden itibaren 1(bir) ay içerisinde hastanemizden alınacaktır. Bu süre içerisinde alınmayan malzemelerden idare sorumlu değildir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hocaahmet Mh. Mesrur GÜRGENÇ cd. No:4 kat :3 TOKAT - satınalma birimi adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C HALK BANKASI TOKAT ŞUBESİ TR 91 000 1200 966 80000 5000 135 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hocaahmet Mh. Mesrur GÜRGENÇ cd. No:4 kat :3 TOKAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR