KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mercedes Unımog kamyon ve motor yedek parçaları satın alınacaktır

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01158485
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : YÜCETEPE MAH. / MALTEPE
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 08.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/184055
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
50 Kalemde 1.270 adet Yedek Parça Temini Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.05.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 115 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/Ankara)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mercedes Unımog Kamyon ve Motor Yedek Parçaları alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/184055
1-İdarenin

a) Adresi :Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124498170 - 3124497124
c) Elektronik Posta Adresi : info@kgm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
50 Kalemde 1.270 adet Yedek Parça Temini
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yerli ve Yabancı İstekliler için, Karayolları Atölye Müdürlüğü / ANKARA
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 90 takvim günü içerisinde yedek parçalar teslim edilecektir. Yüklenici teslim süresi içerisinde en fazla iki parti halinde teslimat yapabilir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 115 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/Ankara)
b) Tarihi ve saati : 08.05.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Türkiye'deki " Eşdeğer Parça İmalatçıları" Sanayi Sicil Belgesini,
b) Yurt dışındaki "Eşdeğer Parça İmalatçıları" İhtiyaç Listesinde belirtilen ve Teklifte bulundukları Yedek Parçaların imalatçısı olduklarını belgeleyen, kendi ülke mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş "İmalatçı Belgesini" ihalede verecektir.
1-İstekliler, aşağıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri ihalede sunmalıdır :
1.1. Orijinal Parça İmalatçısının Yetkili Satıcıları, orijinal parça imalatçısı tarafından verilen “Yetkili Satıcılık Belgesini” sunacaklar; Yetkili satıcının yetki verdiği firmalar ise, hem yetkili satıcıdan aldığı “yetki belgesi”ni, hem de orijinal parça imalatçısı tarafından kendi yetkili satıcısına verilen “yetki belgesini” ihalede sunacaklardır.
1.2. Eşdeğer Parça Yetkili Satıcıları;
a) Türkiye’deki Eşdeğer Parça İmalatçılarından alacakları yetkili satıcılık belgesiyle birlikte ihale dokümanının 7.5.3.2. maddesinde istenilen yurt içi imalatçıya ait diğer belgeleri;
b)Yurtdışındaki “Eşdeğer Parça İmalatçılarından” alacakları yetkili satıcılık belgesiyle birlikte ihale dokümanının 7.5.3.2. maddesinde istenilen yurt dışı imalatçıya ait diğer belgeleri ihalede vereceklerdir.
2- İstekli Türkiye'de serbest bölgede imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler :
2.1. İstekli Türkiye'de serbest bölgede imalat yapıyorsa; a) “Sanayi Sicil Belgesi” b) SERBEST BÖLGE Faaliyet Belgesini, c) “TSE Uygunluk Belgesini” veya standardı olmayan malzemeler için “TSEK Kalite uygunluk belgesini” veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen belgelerini ve bu kalite kontrol kuruluşlarının uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak teyit yazısı ile birlikte ibraz edeceklerdir.
3-Yabancı İstekliler, Türkiye’de mümessili olduğunu gösteren “Yetkili Mümessillik Belgesi”ni ihalede vereceklerdir.
Bu Mümessil, malzemenin garanti süresi boyunca imalat, malzeme, montaj hataları, yanlış malzemenin verildiğinin anlaşılmasından ötürü yenisiyle değiştirilmesi hususunda sorumlu olacaktır.
İhalede sunulacak tüm belgelerin ihale tarihinde geçerliliği olacaktır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
1. Türkiye’deki “Eşdeğer Parça İmalatçıları” ; “Sanayi Sicil Belgesi” ile birlikte imal edilen yedek parçalara ait TSE standardı olan malzemeler için “TSE Uygunluk Belgesini,” veya standardı olmayan malzemeler için “TSEK Kalite Uygunluk Belgesini” ihalede vereceklerdir.

2. Yurt dışındaki “Eşdeğer Parça İmalatçıları” ; teklifte bulundukları malzemelerin imalatçısı olduklarını belgeleyen, kendi ülke mevzuatlarına uygun olarak düzenlenmiş “İmalatçı Belgesi “ ile birlikte Yurt dışında imal edilen yedek parçalara ait Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon Kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen belgelerini ve bu kalite kontrol kuruluşlarının uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak teyit yazısını ihalede vereceklerdir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü araç ve iş makinesinin yedek parçalarının imali veya satışı.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 117 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe/Ankara) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR