URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mekanik, kum, dolgu malzemesi ve bitkisel toprak alınacaktır

URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00947572
Şehir : İzmir / Urla
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 18.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/65843
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
30000 Ton Bypass Malzemesi, 1000 ton 0-5 mm ebadında Mekanik Malzeme, 1000 ton 0-2 mm ebadında Doğal Kum, 1000 ton 0-3 mm ebadında Doğal Kum, 1000 ton 0-70 mm ebadında dolgu malzemesi , 2000 ton Bitkisel toprak Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Urla Belediyesi Meclis Toplantı Salonu Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Caddesi No:1 URLA/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019 YILI URLA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN MUHTELİF ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE BYPASS, MEKANİK MALZEME, KUM, DOLGU MALZEMESİ İLE BİTKİSEL TOPRAK ALIM İŞİ

URLA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


2019 Yılı Urla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün Muhtelif Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Bypass, Mekanik Malzeme, Kum, Dolgu Malzemesi ile Bitkisel Toprak Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/65843

1-İdarenin
a) Adresi : Urla Belediyesi Şantiyesi Fen İşleri Müdürlüğü Altıntaş Mahallesi Ahmet Besim Uyal Caddesi No: 6 35430 URLA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2327541144 - 2327541145
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@urla.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 30000 Ton Bypass Malzemesi, 1000 ton 0-5 mm ebadında Mekanik Malzeme, 1000 ton 0-2 mm ebadında Doğal Kum, 1000 ton 0-3 mm ebadında Doğal Kum, 1000 ton 0-70 mm ebadında dolgu malzemesi , 2000 ton Bitkisel toprak
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İlçe sınırları içerisinde idarenin uygun gördüğü yerler
c) Teslim tarihi : Sözleşme Tarihinden İtibaren 31.12.2019 tarihine kadar İdarenin talebi doğrultusunda Pey der Pey, ilçe sınırlarında idarenin belirleyeceği yerlere Mesai Saatleri İçerisinde Teslimi Yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Urla Belediyesi Meclis Toplantı Salonu Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Caddesi No:1 URLA/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 14.03.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Ocak Taşından Kırılmış ve Elenmiş Malzeme ( Bypass, 0-5 mm ebadında Mekanik Malzeme, Asfalt Mıcırı, v.b. ) Temini İşleri Benzer İş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Urla Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Caddesi No:3 URLA/İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Urla Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Caddesi No:3 URLA/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR