BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ

Mefruşat ve tıbbi sarf malzemeleri satın alınacaktır

BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01152923
Şehir : Bolu / Merkez
Semt-Mahalle : SAĞLIK MAH. / AŞAĞISOKU
Yayınlandığı Gazeteler

KÖROĞLU 18.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
BOLU TAKİP 18.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/149409
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
19 KISIM MAL ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.03.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sağlık Mah. Şehitler Cad. No:20 Merkez/ BOLU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

19 KISIM MEFRUŞAT MALZEMESİ VE TIBBİ SARF MALZEMESİ (N95 MASKE) ALIMI
BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ

19 KISIM MEFRUŞAT MALZEMESİ VE TIBBİ SARF MALZEMESİ (N95 MASKE) ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/149409
1-İdarenin
a) Adresi : Sağlık Mahallesi Şehitler Cad.No:20 14300 BOLU MERKEZ/BOLU
b) Telefon ve faks numarası : 3742704575 - 3742704583
c) Elektronik Posta Adresi : boluibdh@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 19 KISIM MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sağlık Mah. Şehitler Cad. No:20 Merkez/ BOLU
b) Tarihi ve saati : 27.03.2020 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
4. Kısım için; CE Standartlarına göre üretilen konteynerler ISO 9001:2008 ve ISO 9001:14001 kalite sistemine göre sertifikalandırılmış olmalıdır. Plastik çöp konteynerleri TS EN 840 normlarına göre imal edilmiş olmalıdır.
14. Kısım için; TSE ve/veya CE belgesi olmalıdır.
15. Kısım için; TSE ve/veya CE belgesi olmalıdır.
18. Kısım için; ISO 13485 Kalite Güvence Sistemi Belgesi ve ürünleri CE belgesi olmalıdır.
19. Kısım için; EN 149:2001 standardına göre FFP3 sınıfında yer almalıdır ve bu özelliği belgelendirilmiş olmalıdır. CE belgesi olmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1. Kısım için; Her bir kalem için numune/kumaş kartelası sunulacaktır.
3. 7. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ve 19. Kısımlar için; Numune sunulacaktır.
4. 5. 6. 11. Kısımlar için; Katalog sunulacaktır.
Teklif edilen ürünlerden numune istenen kısımlar için ihale saatine kadar en az bir numune hastanemiz satınalma birimine teslim edilecektir. Numune sunulmayan iş kalemlerine ilişkin teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre değerlendirilecektir. Teknik şartnameye uygun olmayan numunelere ilişkin teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklif edilen malzemelere ait numunelerin adını, ihale sıra numarasını, adedini ve firma adını gösteren bir liste numune teslim tutanağı olarak hazırlanmalı, ayrıca her numunenin üzerine yine ihale sıra numarasını ve istekli adını gösteren etiket yapıştırılarak tek bir paket veya kutu içinde sunulmalıdır. En avantajlı birinci tekliflere ait numuneler şahit numune olarak saklanacak olup diğer numuneler sözleşmelerin imzalanmasına müteakip en geç 1 ay içerisinde ihale biriminden teslim alınmalıdır. 1 ay içerisinde teslim alınmayan numuneler ayniyat tüketim depo birimine gönderilecek olup iade edilmesi mümkün olmayacaktır.
Katalog veya broşür konulacak ise ürünlerin sayfa no ları ve yerleri önceden ihale numarasına göre belirtilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR