ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Mefruşat malzemeleri satın alınacaktır

ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00931672
Şehir : Çorum
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HAKİMİYET 21.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/22923
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
19 KALEM MEFRUŞAT MALZEMESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ-İHALE SALONU(Bahçelievler mah. Çamlık sokak No:86/A ÇORUM)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MEFRUŞAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


19 KALEM MEFRUŞAT MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/22923
1-İdarenin
a) Adresi : Bahçelievler Mah. Çamlık Sok. No:86/A ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3642195500 - 3642195529
c) Elektronik Posta Adresi : corum.ism@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 19 KALEM MEFRUŞAT MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1-Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2-Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi 3-Sungurlu Devlet Hastanesi 4-Osmancık Devlet Hastanesi 5-Mecitözü Devlet Hastanesi 6-Kargı Devlet Hastanesi 7-Bayat Devlet Hastanesi 8-Alaca Devlet Hastanesi 9-ENTEGRE İLÇE DEVLET HASTANELERİ a) Boğazkale İlçe Entegre Devlet Hastanesi b) Dodurga İlçe Entegre Devlet Hastanesi c) Oğuzlar İlçe Entegre Devlet Hastanesi d) Uğurludağ İlçe Entegre Devlet Hastanesi e) Ortaköy İlçe Entegre Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi : İlgili hastane idaresinin talepleri doğrultusunda sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde 31.12.2019 tarihine kadar teslim edilecektir. İdare tarafından verilecek siparişler mesai saatleri(08:00-16.00) içerisinde 2 (iki) nüsha sevk irsaliyesi ile teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ-İHALE SALONU(Bahçelievler mah. Çamlık sokak No:86/A ÇORUM)
b) Tarihi ve saati : 11.02.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler; en geç ihale saatine kadar teklif verecekleri kalemlere numune vereceklerdir.Ayrıca numunelerin üzerinde firma adı ve hangi kaleme ait olduğu (kalem numarası) yazılmalıdır. Numuneler kutu içerisinde teslim edilecek ve ihale sıra numarasına göre sıralanacaktır.? Numuneler en az 1 adet/metre olmak şartı ile üretici firma adı ve ürün bilgilerinin üzerinde yazılı olduğu orjinal ambalajında teslim edilmelidir. Numunenin teknik şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi(Bahçelievler mah. Çamlık Sok. No:86/A, Çorum) adresinden alınabilir. Doküman satın almak için T.C. Halk Bankası Çorum Şubesi TR45 0001 2009 3120 0005 0001 24 iban numaralı hesaba para yatırılacaktır. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI SATIN ALMA BİRİMİ(Bahçelievler mah. Çamlık sokak No:86/A ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR