KAYSERİ DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ

Medikal oksijen gazı alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00801164
Şehir : Kayseri / Develi
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ HABER 11.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ÇAĞDAŞ DEVELİ 11.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/221384
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Medikal Oksijen Gazı (Saflık %99,5) - 25.000 Metreküp
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.05.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Develi Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
MEDİKAL OKSİJEN GAZI (SAFLIK %99,5)
DEVELİ HATİCE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESİ -SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


Medikal Oksijen Gazı (Saflık %99,5) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/221384
1-İdarenin
a) Adresi : CAMI CEDIT MAH. TREM SOKAK no:4 38400 DEVELİ DEVELİ/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3526216020 - 3526216820
c) Elektronik Posta Adresi : kayseridhs2@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Medikal Oksijen Gazı (Saflık %99,5) - 25.000 Metreküp
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Develi Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi (Ek Bina)
c) Teslim tarihleri : Tüpler hastanelerin merkezi oksijen sisteminin bulunduğu yerlere teslim edilecek olup, hastanece görevlendirilen bir personel gözetiminde yüklenici tarafından sisteme monte edilecektir.Tüpler hastanelerin merkezi oksijen sisteminin bulunduğu yere hastanece görevlendirilen bir personel gözetiminde yüklenici tarafından sisteme monte edildikten sonra montaj tarihi ile monte edenin ismi ve imzası tüplerin başına konacak olan tabelaya yazılacaktır. Sağlık tesislerimizin geçilen siparişleri doğrultusunda sözleşme süresince peyder pey teslim edilecektir. İstekli tüplerin basınç kontrollerinin yapıldığına dair belgeler kontrol teşkilatına teslim edecek olup, tüplerin dolum esnasında gerekli kontrollerden geçtiğine dair bandroller tüplerin başında olacaktır. Ayrıca teslim edilen tüplerin kaç litre olduğu ve içinde lt/m3/kg olduğu irsaliyede belirtilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Develi Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 23.05.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
A-İstekli Üretici İse;

1-Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş “Medikal Amaçlı Gaz Üretme ve Dolum İzin Belgesi” ile “Mesul Müdürlük Belgesi”

B-İstekli Yetkili Satıcı İse;

1-Üreticiye ait Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş “Medikal Amaçlı Gaz Üretme ve Dolum İzin Belgesi” ile üreticiye ait “Mesul Müdürlük Belgesi”

2-İstekliye ait Sağlık Müdürlüğü tarafından verilmiş “Medikal Amaçlı Gaz Dolumu Depolama ve Dağıtımına Yönelik İzin Belgesi” ve istekliye ait “Mesul Müdürlük Belgesi”

3-Üretici firma tarafından verilmiş “Yetkili Satıcı Belgesi”

C- Dolum bayisi ise, bağlı bulunduğu üreticisinin Sağlık Bakanlığı’ndan almış olduğu medikal amaçlı gazların üretim, dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini, Sağlık Bakanlığından kendi adına almış olduğu medikal amaçlı gazların dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini, İl Sağlık Müdürlüklerinden kendi adına almış olduğu medikal amaçlı gazların depolama ve dağıtım izin belgesini, üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair ihale süresini kapsayan resmi belgeyi ve istekliye ait “Mesul Müdürlük Belgesi” 'ni ihale komisyonunda ibraz etmek zorundadır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Develi Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Develi Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR