HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Medikal likit oksijen gazı satın alınacaktır

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01131978
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

HATAY ASİ 14.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/62934
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
410.000 Kilogram Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tayfur Sökmen Kampüsü Hatay MKÜ Rektörlük Binası 1.Kat Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Servisi Merkez /HATAY
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi 410000 Kg Medikal Likit Oksijen Gazı Alımı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi 410000 Kg Medikal Likit Oksijen Gazı Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/62934

1-İdarenin
a) Adresi : Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Kampüsü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ANTAKYA/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 3262213317-14393-14307 - 3263455325
c) Elektronik Posta Adresi : dmedine@mku.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 410.000 Kilogram
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Medikal Gaz Üniteleri.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip idarenin siparişine göre işe başlanacaktır. Medikal gazların ikmali yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Uygulama Hastanesi Merkez Oksijen Santrali yetkilisi veya birim yetkilisi veya birim görevlisi tarafından firmaya sözlü veya yazılı olarak sipariş verildikten sonra yüklenici firma resmi tatil günleri de dahil olmak üzere en geç 24 saat içerisinde talebi karşılayacaktır. Sözleşmenin süresi, sözleşme imzalanmasından itibaren 31.12.2020 tarihine kadardır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tayfur Sökmen Kampüsü Hatay MKÜ Rektörlük Binası 1.Kat Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Servisi Merkez /HATAY
b) Tarihi ve saati : 10.03.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Yüklenici firma, kendisinin veya bayisi olduğu firmanın medikal amaçlı gaz üretiminde yasal olarak zorunlu olan ve Sağlık Bakanlığı’nca verilmiş bulunan mesul müdürlük belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İsteklinin adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
c) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
d) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
İsteklinin bu belgelerden birini sunması yeterli kabul edilir.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
20.000Lt kapasiteli kriyojenik tank ve evaparatör mevcut yönetmelikler uygun olarak kurulacak sahası, tankın montaj ve devreye alma işleri yüklenici tarafından, altyapısı ise Hastanemiztarafından yapılacaktır. Tankın arızalanması veya herhangi bir nedenle hizmetdışı kalması halinde, onarım tamamlanıncaya kadar yüklenici firma ihtiyacı tüplerle karşılayacak ve şartnamede belirtilen sayıda tüpleri hazır bulunduracaktır. kriyojenik tank ile ilgili bakım onarım firma tarafından yapıalcaktır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
Yüklenici firma Tıbbi Oksijen Gazı için TSE İmalata Yeterlik Belgesi ve TSE Kalite ve uygunluk Belgesini ibraz edeceklerdir.
4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekli firmalar ;Yetkili Bayi veya Üretici Firma olduğuna dair belgeleri İhale Dosyası kapsamında sunmalıdır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tayfur Sökmen Kampüsü Hatay MKÜ Rektörlük Binası 1.Kat Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Servisi Merkez /HATAY adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR