HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Medikal likit oksijen gazı alınacaktır

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064408
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

ANTAKYA TOPLUMCU HALK 10.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/479338
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
480000 kilogram Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tayfur Sökmen Kampüsü Hatay MKÜ Rektörlük Binası 1.Kat Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Servisi Merkez /HATAY
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HATAY MKÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 480000 KG MEDİKAL LİKİT OKSİJEN GAZI ALIMI

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi 480000 Kg Medikal Likit Oksijen Gazı Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/479338
1-İdarenin
a) Adı : UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Kampüsü Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ANTAKYA/HATAY
c) Telefon ve faks numarası : 0326 221 33 17 - 0326 245 53 25
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi 480000 Kg Medikal Likit Oksijen Gazı Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 480000 kilogram
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Medikal Gaz Üniteleri.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip idarenin siparişine göre işe başlanacaktır. Medikal gazların ikmali yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Uygulama Hastanesi Merkez Oksijen Santrali yetkilisi veya birim yetkilisi veya birim görevlisi tarafından firmaya sözlü veya yazılı olarak sipariş verildikten sonra yüklenici firma resmi tatil günleri de dahil olmak üzere en geç 24 saat içerisinde talebi karşılayacaktır. Sözleşmenin süresi, sözleşme imzalanmasından itibaren 31.12.2020 tarihine kadardır.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2020


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.11.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Tayfur Sökmen Kampüsü Hatay MKÜ Rektörlük Binası 1.Kat Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Servisi Merkez /HATAY


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Yüklenici firma, kendisinin veya bayisi olduğu firmanın medikal amaçlı gaz üretiminde yasal olarak zorunlu olan ve Sağlık Bakanlığı’nca verilmiş bulunan mesul müdürlük belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) İsteklinin adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
c) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
d) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
İsteklinin bu belgelerden birini sunması yeterli kabul edilir.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
20.000Lt kapasiteli kriyojenik tank ve evaparatör mevcut yönetmelikler uygun olarak kurulacak sahası, tankın montaj ve devreye alma işleri yüklenici tarafından, altyapısı ise Hastanemiztarafından yapılacaktır. Tankın arızalanması veya herhangi bir nedenle hizmetdışı kalması halinde, onarım tamamlanıncaya kadar yüklenici firma ihtiyacı tüplerle karşılayacak ve şartnamede belirtilen sayıda tüpleri hazır bulunduracaktır. kriyojenik tank ile ilgili bakım onarım firma tarafından yapıalcaktır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Yüklenici firma Tıbbi Oksijen Gazı için TSE İmalata Yeterlik Belgesi ve TSE Kalite ve uygunluk Belgesini ibraz edeceklerdir.
4.3.3.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekli firmalar ;Yetkili Bayi veya Üretici Firma olduğuna dair belgeleri İhale Dosyası kapsamında sunmalıdır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR