İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI (ÇAPA)

Medikal gaz satın alınacaktır

İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI (ÇAPA)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01118878
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖZ 22.01.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/23121
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10 KALEM MEDİKAL GAZ TEMİNİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.02.2020 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1.Kat İhale Salonu Çapa Fatih / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIR
İ.Ü İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

MEDİKAL GAZ TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/23121

1-İdarenin
a) Adresi : İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Satınalma Müdürlüğü Çapa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks no : 2124142138 - 2126351193 - 2124142025
c) Elektronik Posta Adresi : itfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 10 KALEM MEDİKAL GAZ TEMİNİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, Muhtelif Birimleri
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 31/12/2020 tarihine kadar ilgili birimin isteği doğrultusunda partiler halinde sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun olarak teslim edilecektir. Detaylar Teknik Şartnamede belirtilmiştir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1.Kat İhale Salonu Çapa Fatih / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 12.02.2020 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
YERLİ MALI TEKLİF EDECEK İSTEKLİLER; ÜRETİCİNİN KAYITLI OLDUĞU TOBB VEYA TESK'E BAĞLI ODA\BORSA TARAFINDAN DÜZENLENLENEN YERLİ MALI BELGESİNİ İHALE DOSYASINDA SUNMALIDIR.
1,2,3 NOLU KALEMLER İÇİN ;
1- İstekli, üretici ise, Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azotprotoksit üretim, dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini,
2- İstekli dolum bayisi ise, bağlı bulunduğu üreticisinin Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azotprotoksit üretim, dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini,
3- İstekli dolum bayisi ise, Sağlık Bakanlığı'ndan kendi adına almış olduğu medikal amaçlı oksijen dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini,
4- İstekli dolum bayisi ise, İl Sağlık Müdürlüklerinden kendi adına almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azotprotoksit depolama ve dağıtım izin belgesini,
5- İstekli dolum bayisi ise, üretici firmanın yetkili bayısı olduğuna dair resmi belgeyi ,
6- İstekli satış bayisi ise, bağlı bulunduğu üretici firmanın Sağlık Bakanlığından almış olduğu medikal amaçlı oksijen üretim ve azotprotoksit dolum izin belgesini
7- İstekli satış bayisi ise, Sağlık Bakanlığından ya da İl Sağlık Müdürlüklerinden kendi adına almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azotprotoksit depolama ve dağıtım izin belgesini,
8- İstekli satış bayisi ise, bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair resmi belgeyi,
9- İstekli üretici ise iyi imalat uygulamaları (Good Manufacturing Practice -GMP) belgesini ,
10- İstekli bayii ise bayisi olduğu üretici firmanın iyi imalat uygulamaları (Good Manufacturing Practice - GMP) belgesini,
11-İstekli firma medikal gaz üretimi ve dolumunda yasal zorunluluk olan, Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş "Mesul Müdürlük" belgesini,
ihale dosyasında sunacaktır.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 NOLU KALEMLER;
1- İstekli firma, kendi koşulunu sağlayan Medikal Gazların Üretimi, Dağıtımı, Satış ve Pazarlaması faaliyetlerini kapsayan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesine sahip olacak, belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.
2,3,4,5,6,7,8,9,10 NOLU KALEMLER İÇİN;
1- İstekli firma TS EN 11169 veya TS EN 9809-01 tüp sertifikasını ihale dosyasında sunacaktır.
4,5,6,7,8,9,10 NOLU KALEMLER İÇİN ;
İstekli; firmanın bayii ise bayii olduğuna dair belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.
9 NOLU KALEM İÇİN;
İstekli, Sanayi Bakanlığınca verilmiş muayene, deney ve bakım yeterlilik belgesine sahip olmalıdır ve ihale dosyasında sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1.Kat İhale Salonu Çapa Fatih / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR