ILGIN DR. VEFA TANIR DEVLET HASTANESİ

Medikal gaz satın alınacaktır

ILGIN DR. VEFA TANIR DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/11250
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MEDİKAL GAZ 4 KALEM Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.02.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
FAHRETTİN ALTAY MAH. 115829.SOKAK NO:2 DR.VEFA TANIR ILGIN DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ ILGIN/KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MEDİKAL GAZ

DEVLET HASTANESİ -ILGIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARIMedikal gaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/11250

1-İdarenin
a) Adresi : Fahrettin Altay Mah.115829. sokak No:2 ILGIN/KONYA 42600 ILGIN/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3328816100 - 3328827320
c) Elektronik Posta Adresi : konyadhs25.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : MEDİKAL GAZ 4 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : FAHRETTİN ALTAY MAH.115829. SOKAK NO:2 DR.VEFA TANIR ILGIN DEVLET HASTANESİ MEDİKAL GAZ AMBARI ILGIN/KONYA
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 gün içinde işe başlanacaktır.İşin süresi 306 takvim günüdür.Mal teslimi Hastane İdaresinin ihtiyaç belirttiği tarihinden itibaren 31/12/2020 tarihine kadar peyder pey yapılacak olup; İdare tarafından istenilen TIBBİ GAZLAR, tebliğ Tarihinden itibaren teknik şartnamede belirtilen süre içerisinde teslim edilecektir. Teslimatlar haftanın (7) yedi günü (24) yirmi dört saati yapılacaktır. Hizmet hafta sonu ve dini,resmi tatillerde de aksatılmadan devam edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : FAHRETTİN ALTAY MAH. 115829.SOKAK NO:2 DR.VEFA TANIR ILGIN DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ ILGIN/KONYA
b) Tarihi ve saati : 04.02.2020 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-Medikal Oksijen, Azot Protoksit, sıvı azot (nitrojen) gazları, için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı basınçlı tüpleri periyodik muayene, deney ve bakım yeterlilik belgesini,
2-Medikal oksijen için Sağlık Bakanlığı Medikal Amaçlaı Oksijen Gazı Üretim ve Dolum izni belgesini,
3-Medikal amaçlı Azot Protoksit gazı için Sağlık Bakanlığı Medikal Amaçlı Azot Protoksit Gazı Üretim ve Dolum izni belgesini,
4-Yüklenici firma kendisinin ve/veya bayisi olduğu firmanın medikal gaz, imalatında yasal olarak zorunlu olan ve Sağlık Bakanlığı’nca verilmiş bulunan medikal gaz üretim ve mesul müdürlük belgesini ihale komisyonuna ibraz edecek ayrıca Sağlık Bakanlığından medikal amaçlı oksijen üretim izin belgesine sahip olacaktır. İlgili firma bayii ise; yukarıda geçen izin belgesi ve yetkili bayii olduğuna dair bir yazıyı,
5-Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı ile yukarıda istenilen belgeleri ve Teknik Şartnamede belirtilen diğer belgeleri, İdari şartnamede belirtilen belgelerin sunuş şekline göre teklif ile birlikte sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FAHRETTİN ALTAY MAH. 115829.SOKAK NO:2 DR.VEFA TANIR ILGIN DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ ILGIN/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR