KAHRAMANMARAŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Medikal gaz satın alınacaktır

KAHRAMANMARAŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113844
Şehir : Kahramanmaraş / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KAHRAMANMARAŞ''TA BUGÜN 13.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/10317
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2020 Yılı 7 Kalem Medikal Gaz Alımı-Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yörük Selim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No:22 Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAHRAMANMARAŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

MEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIR

2020 YILI MEDİKAL GAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/10317
1-İdarenin
a) Adresi : Yörükselim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No: 22 Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ
b) Telefon ve faks numarası : 3442237425 - 3442515100
c) Elektronik Posta Adresi : kahramanmaras@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2020 Yılı 7 Kalem Medikal Gaz Alımı-Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1. Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü A.S.H.İ. ve ihtiyaç duyulması halinde Müdürlüğümüze bağlı diğer birimler, 2. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Ek Hizmet Binaları, 3. Elbistan Devlet Hastanesi, 4. Afşin Devlet Hastanesi, 5. Pazarcık Devlet Hastanesi, 6. Göksun Devlet Hastanesi, 7. Andırın Devlet Hastanesi, 8. Çağlayancerit Devlet Hastanesi, 9. Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi, 10. Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi,
c) Teslim tarihi : Sözleşme kapsamındaki kısımlar/kalemler için İl Sağlık Müdürlüğü veya bağlı sağlık tesisleri tarafından yapılan yazılı siparişlerin(posta veya faks yoluyla) yüklenici firmaya ulaşmasını müteakip 2(iki) gün içerisinde sipariş edilen kalemler/tüpler ilgili birimlerin/sağlık tesislerinin deposuna teslim edilecektir(likit medikal oksijen gazının ilgili sağlık tesislerinin tankına dolumu gerçekleştirilecektir). İhale listesindeki her bir kısım/kalemin teslimi için, sözleşme süresince yüklenici firmalara tesislerin talebine göre partiler halinde sipariş çekilecektir. Yüklenici, sözleşme süresince sağlık tesislerinin ihtiyaç durumu, stok durumu ve ilgili genelgeler uyarınca sağlık tesisleri tarafından yazılı olarak yapılacak sipariş taleplerine göre mal teslimi yapacaktır. Faks ile yapılan taleplerde, aksaklıklara sebebiyet vermemek için, idarelerle yapılan teyit sonucu firmalar kendilerine sipariş yazısı geldiğine dair ilgili idarelere faks ile bildirimde bulunacaklardır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yörük Selim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No:22 Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ
b) Tarihi ve saati : 06.02.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İstekli medikal gaz üretim ve/veya dolum tesisi ise; Sağlık Bakanlığınca düzenlenmiş ihale tarihi itibariyle gerçerli izin belgesi ile mesül müdürlük belgesi.
2) İstekli medikal gaz depolama ve satış tesisi ise; İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenmiş ihale tarihi itibariyla geçerli izin belgesi ve sorumlu personel belgesi.
3) İstekli medikal gaz satış yeri ise; İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenmiş ihale tarihi itibaryle geçerli izin belgesi ile sorumlu personel belgesi.
4) İstekli medikal gaz depolama ve satış tesisinin, depolama ve satış faaliyetine ek olarak, üretim ve/veya dolum faaliyetinde bulunması halinde ise; Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek ihale tarihi itibariyle geçerli izin belgesi ve mesül müdürlük belgesi. Yukarıda istenen belgeler Sağlık Bakanlığına bağlı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün 2011/63 Sayılı Genelgesinde belirtilen standartlara uygun şekilde ibraz edilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a)İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,
b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlik belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
İsteklinin (a,b,c,ç,d) bentlerinde belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektördeki tek sözleşmeye dayalı bedel içeren tıbbi gaz satışları benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yörük Selim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No:22 Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR