İSTANBUL 4.BÖLGE KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Medikal gaz satın alınacaktır

İSTANBUL 4.BÖLGE KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01079179
Şehir : İstanbul / Beyoğlu
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKLAL 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/556786
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 YILLIK 8 KALEM MEDİKAL GAZ ALIM İHALESİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
kmeydanı E.A.H. - Gaziosmanpaşa E.A.H. ve Fizik Tedavi Ek Hizmet Binası -Eyüpsultan D.H- İstinye D.H.- Beşiktaş Sait Çiftçi D. H. -Şişli Hamidiye Etfal E.A.H ve Çayırbaşı Ek Hizmet Binası .- Beyoğlu Göz E.A.H - M.S. Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H. -Kağıthane D.H. -Taksim E.A.H-Okmeydanı ADSM-Sarıyer ADSM
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.11.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 Satın Alım ve İhale İşlemleri Birimi Kadımehmet Mahallesi, Bahriye Hastanesi Ykş, 34440 Beyoğlu/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIR
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI-4

KHHB-4'E BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN 12 AYLIK MEDİKAL GAZ ALIM İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/556786
1-İdarenin
a) Adresi : Kadımehmet Mahallesi, Bahriye Hastanesi Ykş, 34440 Beyoğlu/İstanbul BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123861330 - 2123812945
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma.khhb5@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1 YILLIK 8 KALEM MEDİKAL GAZ ALIM İHALESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Okmeydanı E.A.H. - Gaziosmanpaşa E.A.H. ve Fizik Tedavi Ek Hizmet Binası -Eyüpsultan D.H- İstinye D.H.- Beşiktaş Sait Çiftçi D. H. -Şişli Hamidiye Etfal E.A.H ve Çayırbaşı Ek Hizmet Binası .- Beyoğlu Göz E.A.H - M.S. Baltalimanı Kemik Hastalıkları E.A.H. -Kağıthane D.H. -Taksim E.A.H-Okmeydanı ADSM-Sarıyer ADSM
c) Teslim tarihi : Yüklenici sözleşmenin imzalanmasına müteakip 12(ay) ay içerisinde idareye bağlı sağlık tesislerinin siparişleri doğrultusunda ürün/ürünleri peyderpey veya tek seferde teslim edecektir. Sipariş faks veya posta yolu ile yapılacak olup, sipariş mektubunun yüklenicinin eline ulaştığı andan itibaren siparişte istenilen ürün/ürünler (tüplü gazlar en geç 24 saat, sıvı oksijen gazı en geç 48 saat) içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 Satın Alım ve İhale İşlemleri Birimi Kadımehmet Mahallesi, Bahriye Hastanesi Ykş, 34440 Beyoğlu/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 29.11.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İstekli firma, medikal amaçlı üretim, dolum ve/veya Depolama ve Dağıtım izin belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.
a) Üretici ise Sağlık Bakanlığı’ndan almış olduğu medikal oksijen, sıvı azot, karbondioksit, kuru hava ve azot protoksit üretim, dolum,depolama ve dağıtım izni belgesini,
b) Dolum bayisi ise, Bağlı bulunduğu üreticisinin Sağlık Bakanlığı’ndan almış olduğu medikal oksijen, sıvı azot, karbondioksit, kuru hava ve azot protoksit üretim, dolum,depolama ve dağıtım izin belgesini, Sağlık Bakanlığından kendi adına almış olduğu medikal amaçlı oksijen dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini, İl Sağlık Müdürlüklerinden kendi adına almış olduğu medikal oksijen, sıvı azot, karbondioksit, kuru hava ve azot protoksit depolama ve dağıtım izin belgesini üretici firmanın yetkili bayisin olduğuna dair, ihale süresini kapsayan resmi belgeyi,
c) Satış bayisi ise, bağlı bulunduğu üretici firmanın Sağlık Bakanlığı’ndan almış olduğu medikal oksijen, sıvı azot, karbondioksit, kuru hava azot protoksit depolama ve dağıtım izin belgesini, bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair, ihale süresini kapsayan resmi belgeyi, ihale komisyonuna ibraz edecektir.
2-Yüklenici firma medikal gaz üretimi ve dolumunda yasal zorunluluk olan, Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Mesul Müdürlük Belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.
3-İstekli firma kendi mülkiyetinde bulunan tüplerin, TS EN ISO 9809-01 ve/veya TS EN ISO 9809-02 ve/veya TS EN ISO 9809-03 standartlarına uygunluk belgesine sahip olacak ve ihale komisyonuna ibraz edecektir. Hastane idaresi tarafından istenildiğinde bu belge ilgili sağlık tesisine de sunulacaktır.
4-İstekli firmalar, üretici firma ve /veya dolum bayisi ise kendisine ait olan ; satış bayisi ise bağlı bulunduğu üretici ve /veya dolum bayisine ait Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen “ Dolum Yeterlilik Belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.
5-İstekli firmanın 10/09/2015 tarih ve 29471 sayılı tebliğde belirtilen kullanılacak olan tüm tüp ve demetlerin Medikal Gazların Üretim, Dolum, Depolama ve Satışını Yapan Tesisler Hakkında 10/09/2015 tarih ve 29471 sayılı tebliği gereğince Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumundan gerekli izine sahip olması gerekmektedir.
6-Yüklenici firma, resmi gazetede yayınlanan 22.04.2015 tarih ve 29244 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının SGM-2015/2 tebliğ no'lu "Basınç Gaz Tüplerinin Periyodik Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesine İlişkin Tebliğ" inin 6. Madde kapsamında yer alan standartlar ve bu standartların yerini aldığı eski standartlar çerçevesinde üretilen basınçlı gaz tüplerinin, periyodik muayene, deney, bakım ve tamirği zorunludur.Yüklenici firma, bu tebliğin 6.maddesinde yer alan standartların tamamına uygun olduğunu belirttiği basınçlı gaz tüpleri Dolum Yeterlilik Belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir. Hastane idaresi tarafından istenildiğinde bu belge ilgili sağlık tesisine de sunulacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve Özel Sektörde gerçekleştirilmiş ve tek sözleşmeye bağlanmış her türlü Medikal Gaz Alımı işleri
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 Satın Alım ve İhale İşlemleri Birimi Kadımehmet Mahallesi, Bahriye Hastanesi Ykş, 34440 Beyoğlu/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR