İSTANBUL İL SAĞLIK MÜD.KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKAN.-6

Medikal gaz satın alınacaktır

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜD.KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKAN.-6

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01006658
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Yayınlandığı Gazeteler

YURT 31.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/261103
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 Kalem Medikal Gaz Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.06.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı - 6 Satın Alma İhale Uygulama Birimi Toplantı Salonu (Zuhuratbaba Mah. Dr. Tevfik Sağlam Cd. No:25/2 Bakırköy/İSTANBUL)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


12 AYLIK MEDİKAL GAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/261103

1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-6 Satınalma Birimi Zuhuratbaba Mah. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:25/2 - BAKIRKÖY / BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124546100 - 2124546188
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma.khhb5@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Kalem Medikal Gaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı 6'ya bağlı sağlık tesisleri, sağlık tesislerine bağlı poliklinikler, ek hizmet binaları ve yeni açılacak sağlık tesislerine ; Başakşehir Devlet Hastanesi, Beylikdüzü Devlet Hastanesi, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi, İlyas çokay Devlet Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Küçükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Murat Kölük Devlet Hastanesi, Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi, Silivri Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 30.06.2020 tarihine kadar hastane İdaresinin ihtiyaç bildirmesinden itibaren tüplü talepleri sipariş üzerine engeç 24 saat, sıvı oksijen talepleri engeç 48 saat içinde karşılanacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı - 6 Satın Alma İhale Uygulama Birimi Toplantı Salonu (Zuhuratbaba Mah. Dr. Tevfik Sağlam Cd. No:25/2 Bakırköy/İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati : 24.06.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli firma, medikal amaçlı üretim, dolum ve/veya Depolama ve Dağıtım izin belgesini ihale komisyonuna sunacaktır.
a) Üretici ise, Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azot protoksit üretim dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini,
b) Dolum bayisi ise; Bağlı bulunduğu üreticisinin Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azot protoksit üretim, dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini, Sağlık Bakanlığından kendi adına almış olduğu medikal amaçlı oksijen dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini, İl Sağlık Müdürlüklerinden kendi adına almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azot protoksit depolama ve dağıtım izin belgesini üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair, ihale süresini kapsayan resmi belgeyi,
c) Satış bayisi ise; bağlı bulunduğu üretici firmanın Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı oksijen üretim ve azot protoksit dolum izin belgesini, Sağlık Bakanlığından yada İl Sağlık Müdürlüklerinden kendi adına almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azot protoksit depolama ve dağıtım izin belgesini kapsayan resmi belgeyi, ibraz edecektir.
-İstekli firma medikal gaz üretimi ve dolumun da yasal zorunluluk olan, Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Mesul Müdürlük Belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekli firmalar, üretici firma ve / veya dolum bayii ise kendisine ait olan, satış bayii ise bağlı bulunduğu üretici ve / veya dolum bayiisine ait Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen "Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Basınçlı Gaz Tüpleri Dolum Yeterlilik Belgesi" ni ihale komisyonuna ibraz edecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kuruluşlarına veya sağlık hizmeti sunan özel sağlık işletmelerine her türlü medikal gaz ürünü satmış olmak.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin Halk Bankası Cağaloğlu Şubesi TR23 0001 2009 7580 0006 0000 09 Nolu hesaba doküman bedeli yatırılarak ödeme makbuzuyla birlikte Zuhuratbaba Mah. Dr. Tevfik Sağlam Cd. No:25/2 Bakırköy/ İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı - 6 Satınalma Biriminden alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı - 6 Satın Alma İhale Uygulama Birimi (Zuhuratbaba Mah. Dr. Tevfik Sağlam Cd. No:25/2 Bakırköy/İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR