DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Medikal gaz alınacaktır

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113289
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

HOROZ 09.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/721616
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 KALEM MEDİKAL GAZ ALIM İHALESİ-MAL ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
SIRAKAPILAR MAHALLESİ ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CADDESİ NO:1/B K:3 20010 MERKEZİ SATINALMA MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIR

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNE AİT 2020 YILI İÇİN 4 KALEM MEDİKAL GAZ ALIM İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/721616

1-İdarenin
a) Adresi : SIRAKAPILAR MAH. ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CAD. NO:1/B 20100 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2582644905 dahili 2838 - 2582644803
c) Elektronik Posta Adresi : denizli.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 KALEM MEDİKAL GAZ ALIM İHALESİ-MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : ACIPAYAM DEVLET HASTANESİ , AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ , BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ, ÇAL DEVLET HASTANESİ, ÇAMELİ DEVLET HASTANESİ, ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİ, DENİZLİ DEVLET HASTANESİ, DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, HONAZ DEVLET HASTANESİ, KALE DEVLET HASTANESİ, SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ, TAVAS DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihleri : SÖZLEŞMENİN SÜRESİ HER NE KADAR 11 AY OLSADA SÖZLEŞME SÜRESİ HİÇBİR ŞEKİLDE 31.12.2020 TARİHİNİ GEÇMEYECEKTİR.HASTANELERİN İHTİYACINA GÖRE İDARENİN TALEP ETTİĞİ MİKTARLARI KISIM BAZINDA 2 (İKİ) İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDECEKTİR. İLGİLİ HASTANELERCE BELİRLENEN MUAYENE KOMİSYONLARINCA, YÜKLENİCİ TARAFINDAN MAL TESLİM EDİLİRKEN BU İHALEYE AİT TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİKLERE DİKKAT EDİLEREK TESLİM ALINACAKTIR. KISIM BAZINDA TALEP EDİLEN GAZLAR TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN HUSUSLAR İÇERİSİNDE, İDARENİN ACİLİYET DURUMUNA GÖRE TELEFON, FAKS VEYA YAZILI TALEBİ ÜZERİNE HASTANELERİN MEVCUT SİSTEME ENTEGRE ŞEKLİNDE VE SERVİSLERE VERİLECEK OLANLAR TEK TÜP HALİNDE YÜKLENİCİ TARAFINDAN MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE)TESLİM EDİLECEKTİR. YÜKLENİCİ TÜM MEDİKAL GAZLAR VE TÜPLERİ HASTANE İDARESİNİN UYGUN GÖRDÜĞÜ YERE TESLİM EDECEKTİR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SIRAKAPILAR MAHALLESİ ŞEHİT ALBAY KARAOĞLANOĞLU CADDESİ NO:1/B K:3 20010 MERKEZİ SATINALMA MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
b) Tarihi ve saati : 04.02.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)-İhaleye katılan firmalar üretici ise; Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış medikal amaçlı gaz üretim izin belgesi ihale dosyasında sunmak zorundadır.
b)-İhaleye katılan firmalar bayii ise; bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığı'ndan almış olduğu medikal amaçlı gaz üretim izin belgesini ve bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair yazıyı ve Medikal Gaz Depolama ve Dağıtımı konusunda ruhsatını ihale dosyasında sunmak zorundadır.
c)- İstekliler medikal amaçlı gaz üretimi ve dolumunda yasal zorunluluk olan Sağlık Bakanlığı tarafından yada İl Sağlık Müdürlüklerince verilen Mesul Müdürlük belgesini ihale teklif zarfında sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İSTEKLİ TARAFINDAN TEKNİK ŞARTNAMEYİ BİREBİR CEVAPLAYAN "TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUNLUK BELGESİ" VERİLECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR