İSTANBUL İSTİNYE DEVLET HASTANESİ

Medikal gaz alınacaktır

İSTANBUL İSTİNYE DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873633
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Yayınlandığı Gazeteler

YURT 07.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/487048
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 KALEM MEDİKAL GAZ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstinye Devlet Hastanesi - İstinye Cad. No. 98 İstinye - Sarıyer / İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019 MALİ YILI MEDİKAL GAZ ALIMI
DEVLET HASTANESİ-İSTİNYE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2019 MALİ YILI MEDİKAL GAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/487048

1-İdarenin
a) Adresi : Emirgan Caddesi 98 34460 İstinye SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122774912 - 2122777074
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@idh.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 KALEM MEDİKAL GAZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İSTİNYE DEVLET HASTANESİ MAL VE HİZMET MUAYENE KABUL BİRİMİ
c) Teslim tarihi : 01.01.2019 İŞE BAŞLAMA TARİHİ


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstinye Devlet Hastanesi - İstinye Cad. No. 98 İstinye - Sarıyer / İstanbul
b) Tarihi ve saati : 02.11.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İstekli firma medikal amaçlı üretim,dolum ve/veya Depolama ve Dağıtım izin belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.
a)Üretici ise Sağlık Bakanlığından almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azot protoksit üretim,dolum,depolama ve dağıtım izin belgesini,
b)Dolum bayisi ise Bağlı bulunduğu üreticisinin Sağlık Bakanlığından almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azot protoksit üretim, dolum,depolama ve dağtım izin belgesini, Sağlık Bakanlığından almış olduğu medikal amaçlı oksijen dolum, depolama, ve dağıtım izin belgesini, İl Sağlık Müdürlüklerinden kendi adına almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azot protoksit depolama ve dağıtım izin belgesini üretici firmanın yetkli bayisi olduğuna dair,ihale süresini kaplayan resmi belgeyi ,
c) Satış Bayisi ise , bağlı bulunduğu üretici firmanın Sağlık Bakanlığından almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve aot protoksit depolama ve dağıtım izin belgesini, bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair ihale süresini kapsayan resmi belgeyi,ihale komisyonuna ibraz edecektir.
2-Yüklenici firma medikal gaz üretimi ve dolumunda yasal zorunluluk olan Sağlık bakanlığı tarafından verilmiş olan Mesul Müdürlük belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.
3-İstekli firma kendi mülkiyetinde bulunan tüplerin TS EN ISO 9809-01 ve/veya ve/veya TS EN ISO 9809 -02 ve/veya TS EN ISO 9809 -03 standartlarına uygunluk belgesine sahip olacak ve ihale komisyonuna ibraz edecektir. Hastane idaresinden istenildiği zaman bu belge ilgili sağlık tesisinede sunulacaktır.
4-İstekli firmalar üretici firma veya dolum bayisi ise kendisine ait olan;satış bayisi ise bağlı bulunduğu üretici veya dolum bayisine ait Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen "Dolum Yeterlilik Belgesini ihale komsiyonuna ibraz edecektir.
5-Sıvı azot gazı için ISO 9000 serisi belgelerinden ilgili olanına sahip olmalı veya AOAP -110/AOAP-120 kalite güvence belgelerinden herhangi birine sahip kuruluşlarca imal edilmiş olmali ve bu belge yüklenici firma tarafından ihale komisyonuna ibraz edilmelidir.
6-Sıvi azot gazı için TS3192 standartına uygunluğu belirten TSE kalite uygunluk belgesine sahip olacak ve ihale komisyonuna ibraz edecektir.
7-Teknik şartnamade belirtilen maddelerei kapsayacak şekilde teklif verilmelidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstinye Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstinye Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR