CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER D. BŞK.

Matbaa mürekkep ve sarf malzemesi satın alınacaktır

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER D. BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874270
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

SİVAS İRADE 09.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/493038
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
39 KALEM MATBAA MÜREKKEP VE SARF MALZAMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.10.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MATBAA MÜREKKEP VE SARF MALZAMESİ SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

39 KALEM MATBAA MÜREKKEP VE SARF MALZAMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/493038

1-İdarenin

a) Adresi : Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü MERKEZ SİVAS SİVAS MERKEZ/SİVAS
b) Telefon ve faks numarası : 3462191124 - 3462191125
c) Elektronik Posta Adresi : idarimali@cumhuriyet.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :

39 KALEM MATBAA MÜREKKEP VE SARF MALZAMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 15 takvim günüdür. SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN İŞE BAŞLANACAKTIR. İŞİN SÜRESİ 15 TAKVİM GÜNÜDÜR YÜKLENİCİ SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 15 GÜN İÇİNDE CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AYNİYAT SAYMANLIĞINA TEK PARTİDE TESLİMAT YAPACAKTIR. YÜKENİCİ İDARECE ONAYLANMIŞ TESLİM PROGRAMINA AYNEN UYMAK ZORUNDADIR


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 30.10.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-İstekliler teklif ettikleri her bir ürünün Genel adı yanında markasını da açık olarak belirtmek zorundadırlar. İstekliler teklif ettikleri her bir ürün için teknik şartnameye madde madde cevap verecek şekilde Şartnameye Uygunluk cevabını teklif dosyasında sunmak zorundadır. Şartnameye uygunluk cevabı teklif veren firmanın antetli kağıda yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Markası belirtilmeyen ve Teknik şartnameye birebir uygunluk cevabı olmayan kalemler değerlendirmeye alınmayacaktır. 2- İstekliler 39. kalemde istenilen ürünün (A4 kağıdı) numunesini teklifleriyle birlikte sunacaklardır. Numunesi istenen malzemenin numunesi ihale satinden önce idareye tutanakla teslim edilecektir. Numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Numune üzerinde mutlaka Firma kaşesi malzemenin adı ve markası yazılacaktır. Numunesi istenen kalemler için numunesi olmayan teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA BÜROSU adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA BÜROSU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR