ÇANKAYA BELEDİYE BŞK. VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mama ve hayvan gıdası satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00832695
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 05.07.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/330248
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 KALEM KURU MAMA VE HAYVAN GIDASI ALIMI İŞİ YETİŞKİN KÖPEK KURU MAMASI 182.500 KG YAVRU KÖPEK KURU MAMASI 25550 KG KÖPEK KONSERVE (YAŞ) MAMA 9855 KG UHT SÜT 3650 LT Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.07.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ÇANKAYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET MAHALLESİ 15 TEMMUZ (ZİYA GÖKALP) CADDESİ NO:11 A2 BLOK KAT 5 ÇANKAYA/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇANKAYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4 KALEM KURU MAMA VE HAYVAN GIDASI ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/330248

1-İdarenin

a) Adresi

:

15 Temmuz (Ziya Gökalp) Cad. No:11 A2 blok 5. kat Kızılay ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3124588912 -

c) Elektronik Posta Adresi

:

veteriner@cankaya.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

4 KALEM KURU MAMA VE HAYVAN GIDASI ALIMI İŞİ YETİŞKİN KÖPEK KURU MAMASI 182.500 KG YAVRU KÖPEK KURU MAMASI 25550 KG KÖPEK KONSERVE (YAŞ) MAMA 9855 KG UHT SÜT 3650 LT
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

ÇANKAYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI GEÇİCİ BAKIMEVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ YEŞİLKENT MAHALLESİ 555. CADDE NO:86 ÇANKAYA/ANKARA

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) gün içerisinde işe başlanır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ÇANKAYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET MAHALLESİ 15 TEMMUZ (ZİYA GÖKALP) CADDESİ NO:11 A2 BLOK KAT 5 ÇANKAYA/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

26.07.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Köpek Mamalarına ait T.C. Tarım Bakanlığı'nca Yetişkin ve Yavru köpek maması yemi imal belgesi (ruhsat) veya ithal izin belgesi verilmiş olmalıdır. Bu belgeler noter onaylı ya da idarece aslı görülmüştür olarak teklif zarfında bulundurulacaktır.
Köpek Mamalarına ait T.C. Tarım Bakanlığı'nca verilmiş yem depolama ve satış ruhsat belgesi olmalıdır. Bu belgeler noter onaylı ya da idarece aslı görülmüştür olarak teklif zarfında bulundurulacaktır.
Köpek konserve mamalarına ait T.C Tarım Bakanlığınca Yetişkin ve Yavru köpek maması yemi imal belgesi (ruhsat) veya ithal izin belgesi verilmiş olmalıdır. Bu belgeler noter onaylı ya da İdarece aslı görülmüştür olarak Teklif Zarfında bulunduracaktır.
Köpek konserve mamalarına ait T.C. Tarım Bakanlığınca verilmiş yem depolama ve satış ruhsat belgesi olmalıdır. Bu belgeler noter onaylı yada idarece aslı görülmüştür onaylı olarak teklif zarfında bulunduracaktır.
Üretici firma ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Belgesi ve TS EN ISO 22000 ve 2005 Gıda Güvenliği Belgesine sahip olmalıdır. istenilen belgeler ihale tarihi itibariyle geçerli olmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
HAYVAN KURU MAMASI VE HAYVAN GIDASI ALIMI, SATIŞI, İMALATI VE İTHALATI YAPILAN İLGİLİ İŞLER


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÇANKAYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET MAH. ZİYA GÖKALP CAD. NO:11 A2 BLOK KAT: 5 KIZILAY/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇANKAYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURİYET MAHALLESİ 15 TEMMUZ (ZİYA GÖKALP) CADDESİ NO:11 A2 BLOK KAT 5 ÇANKAYA/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR