BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mal ve malzeme satın alınacaktır

BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/17473
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 Kısım (34 Kalem Gıda Malzemesi, 10 Kalem Unlu Mamul, 13 Kalem Hijyenik (Kişisel Bakım Ürünü) Malzeme, 5 Kalem Giyim Kuşam Malzemesi olmak üzere toplam 62 kalem) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.01.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi 7355 Sokak No: 225, Doğançay Mahallesi Bayraklı-İzmir
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MAL VE MALZEME ALIMI (4 KISIMLI)
BAYRAKLI BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mal ve Malzeme Alımı (4 Kısımlı) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/17473
1-İdarenin
a) Adresi : Osmangazi Hizmet Binası 617/3 Sokak No: 3 35535 Osmangazi BAYRAKLI/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324772000 - 2324772000
c) Elektronik Posta Adresi : sosyalyardim@bayrakli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kısım (34 Kalem Gıda Malzemesi, 10 Kalem Unlu Mamul, 13 Kalem Hijyenik (Kişisel Bakım Ürünü) Malzeme, 5 Kalem Giyim Kuşam Malzemesi olmak üzere toplam 62 kalem)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Nene Hatun Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu (Mansuroğlu Mahallesi, 269/14 Sokak No: 2, Bayraklı-İzmir), Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Deposu (617/9 Sokak No: 3, Osmangazi Hizmet Binası, Bayraklı-İzmir)
c) Teslim tarihi : Çeşitli gıda malzemesi ve unlu mamul kısımlarına ilişkin alımlar sözleşme imzalamasına ilişkin 7 gün içinde başlayacak ve her ay verilecek siparişlerle 31.12.2020 tarihine kadar devam edecektir. Diğer kısımlar sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 gün içerisinde, tek seferde idareye teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi 7355 Sokak No: 225, Doğançay Mahallesi Bayraklı-İzmir
b) Tarihi ve saati : 24.01.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Çeşitli Gıda Malzemeleri ve Unlu Mamul Kısımları için işletme kayıt belgesinin aslı (idarece görülerek aslı gibidir yapılacaktır) ya da noter onaylı sureti ya da Bakanlık onaylı sureti.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Çeşitli Gıda Malzemesi kısmı için ürün şartlarında TS OIC/SMIIC 1 (Helal Gıda Belgesi) ya da başka bir TS standartı belirtildiyse, teklife esas ürünün bu şartları taşıyıp taşımadığı, üreticinin/markanın belgesinin geçerli olup olmadığı aşağıda belirtilen linkten Belge No ile sorgulanacaktır. (https://basvuruportal.tse.org.tr/Genel/Sorgulamalar.aspx#open) Bu nedenle ayrıca bir uygunluk belgesi getirilmesine gerek yoktur. İstekliler de tekliflerine esas olacak ürünlerin istenilen standartlara uygunluğunu aynı adresten sorgulayabileceklerdir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Çeşitli gıda malzemesi kısmı, hijyenik malzeme (kişisel bakım ürünleri) ve giyim kuşam malzemesi kısımları için ihale saatinden önce her üründen bir adet numune idareye sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi 7355 Sokak No: 225, Doğançay Mahallesi Bayraklı-İzmir adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR