İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI (ÇAPA)

Makro elisa kitleri alınacaktır

İÜ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI (ÇAPA)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00961791
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM ANADOLU 13.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/100621
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 KALEM MAKRO ELİSA KİTLERİ TEMİNİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.04.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Giriş Kat İhale Salonu Çapa Fatih / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MAKRO ELİSA KİTLERİ TEMİNİ
İ.Ü İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

MAKRO ELİSA KİTLERİ TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/100621

1-İdarenin
a) Adresi : İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Satınalma Müdürlüğü Çapa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124142138 - 2126351193 - 2124142025
c) Elektronik Posta Adresi : itfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 KALEM MAKRO ELİSA KİTLERİ TEMİNİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı / Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi / Kit - Kimyasal Deposuna teslim edilecektir. Detaylar Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 31.12.2019 tarihine kadar ilgili birimin isteği doğrultusunda partiler halinde, ilgili birimin siparişini takiben en geç 20 (Yirmi) gün içerisinde, sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun olarak ilgili birimlerin Kit-Kimyasal Deposu'na teslim edilecektir. Yüklenici, son teslim günü kalan malların tamamını, yazılı talebi beklemeksizin teslim etmek zorundadır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Giriş Kat İhale Salonu Çapa Fatih / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 03.04.2019 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK'e bağlı oda\borsa tarafından düzenlenen yerli malı belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
2) T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)’ndan ürünün kodunu ve Sağlık Bakanlığınca onaylı olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
3) T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB)’ndan onaylı FİRMA BAYİ veya ANA BAYİ veya TEDARİKÇİ koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
- Yükleniciler sözleşme sırasında, yukarda belirtilen direktifler kapsamındaki üzerinde kalmış bulunan ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, UBB barkot no’sunu, ürünün tedarikçisi ise firma tanımlayıcı no’su, bayi ise bayi kodunu ve bir ürüne ait farklı özelliklerin olması durumunda da (ebat, genişlik, uzunluk v.s…..)bu ürünlere ait UBB barkod no’sunu da açıklama kısmına ekleyerek http://212.175.169.97/IBY/publish.htm‘den hazırlamış olduğunuz dosyayı dijital ortamda (cd, disc,usb vb.) idareye sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
( Teknik şartnamedeki kriterler esas alınacaktır.)
1)İstekli firmalar cihaz kullanım kitapçığını teklif dosyasında sunmalıdır.
2)İstekliler, teklif ettiği cihazın orijinal kataloğunu ve kitlerin bilgi formlarını (insert) teklif dosyasında sunmalıdır.
3)İstekliler, kurum gerekli gördüğü taktirde ihale tarihinden itibaren 10 iş günü içinde idarenin belirleyeceği şekilde performans analizi yapılacaktır. Detaylar teknik şartnamede belirtilmiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
İhalede ekonomik olarak en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Değerlendirmede aşağıdaki formül kullanılacak ve ihale bu formülle hesaplanan efektif fiyat teklifi en düşük olan isteklide kalacaktır.
Teklif Edilen Fiyat
Efektif Fiyat = ------------------------------------------------------------
[1 + (Toplanan Nispi Puan / 100)]


Verilen nispi puanlar şu şekilde belirlenmiştir:
- Test çalışma süresinin 30 dk veya daha kısa olması % 1
- HBsAg kitinin, en sık görülen glisin-arjinin mutant varyantını (G145R) tespit edebilmesi (Kit bilgi formunda veya SCI,SCI-E kapsamındaki dergide yayınlanmış literatür ile kanıtlanma koşulu ile) % 1
Test çalışma süreleri en kısa olması kriteri değerlendirilirken; Kan merkezlerinde çalışılan HBs Ag, Anti-HCV, Anti-HIV ve Sifilis Tp testleri içerisinden en uzun süreli test süresi baz alınarak diğer firmaların aynı test grupları içerisindeki en uzun süreli çalışan testi ile karşılaştırma yapılacaktır. Firma çalışma sürelerini ürün katalog ve/veya kit prospektüsünde belirtmelidir. Ürün katalog ve/veya kit prospektüsünde süre belirtilmemesi durumunda demo sırasında saptanan süreler dikkate alınacaktır.
Örnek:
X firmasına ait test çalışma süreleri:
HBsAg:30dk Anti-HCV :25 dk Anti-HIV:30 dk Sifilis Tp:25 dk
Y firmasına ait test çalışma süreleri:
HBs Ag :40 dk Anti-HCV :25 dk Anti-HIV :55 dk Sifilis Tp:45 dk
X firmasına ait x cihazına yüklenen hasta örneği sonucu her 3 test birlikte çalışıldığı için 30 dk'dan önce hastaya verilemeyecektir.
Y firmasının y cihazında Anti-HCV test süresi en kısa olmasına rağmen bu testler grup olarak çalışıldığı için y cihazına yüklenen hasta örneğinin sonucu Anti-HIV testinden dolayı 55 dk'dan önce hastaya verilemeyecektir.
Dolayısı ile bu kriterden X firması puan alabilecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık Satın Alma Müdürlüğü Çapa/Fatih/İstanbuladresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Giriş Kat İhale Salonu Çapa Fatih / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR