İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKT. > İDARİ VE MALİ İŞLER

Makine teçhizatı alınacaktır

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKT. > İDARİ VE MALİ İŞLER

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889591
Şehir : İzmir / Urla
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İLKSES 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/549479
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7 Kalem Makine Teçhizat
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.11.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gülbahçe Kampüsü Urla/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

7 KALEM MAKİNE TEÇHİZAT
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ


7 KALEM MAKİNE TEÇHİZAT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/549479
1-İdarenin
a) Adresi : GÜLBAHÇE KAMPÜSÜ 35430 URLA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2327506050 - 2327506075
c) Elektronik Posta Adresi : imidyatirim@iyte.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 Kalem Makine Teçhizat
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gülbahçe Kampüsü Urla/İZMİR
c) Teslim tarihi : Sözleşmeye konu mal veya malların tamamı sözleşme tarihinden itibaren en geç 24.12.2018 tarihine kadar ihale dökümanlarında belirlenen şartlara uygun, tam, sağlam ve çalışır durumda, ihtiyaç halinde gerekli eğitimler verilmiş olarak yukarıdaki adrese teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gülbahçe Kampüsü Urla/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 15.11.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler tarafından teklif edilen cihazlarla ilgili, teklif edilen cihazın marka ve modelini gösterir katalog, broşür veya teknik özelliklerini gösterir her türlü belgenin sunulması gerekmektedir.
Bu belgelerin,TEKLİF EDİLEN HER CİHAZ İÇİN AYRI AYRI OLMAK ÜZERE,
-İHALE SIRA NUMARALARI BELİRTİLEREK
- KAŞELENMİŞ OLARAK SUNULMASI,
-AYNI KATALOGDA BİRDEN FAZLA CİHAZ YER ALIYORSA HER BİR CİHAZ İÇİN AYRI AYRI OKUNAKLI FOTOKOPİLERİNİN DE
SUNULMASI GEREKMEKTEDİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gülbahçe Kampüsü Urla/İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gülbahçe Kampüsü Urla/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR