MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER D. BŞK.

Makine teçhizat ve laboratuvar malzemeleri alınacaktır

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER D. BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/562961
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Makine Teçhizat ve Laboratuvar Malzemeleri Alımı (7 Kısım)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.11.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Manisa Celal Bayar Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Toplantı Salonu Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Yunusemre/ MANİSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MAKİNE TEÇHİZAT VE LABORATUVAR MALZEMELERİ ALIMI (7 KISIM)

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ


Makine Teçhizat ve Laboratuvar Malzemeleri Alımı (7 Kısım) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/562961

1-İdarenin
a) Adresi : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 45040 Yağcılar YUNUSEMRE/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2362011205 - 2362011442
c) Elektronik Posta Adresi : idari-mali@cbu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Makine Teçhizat ve Laboratuvar Malzemeleri Alımı (7 Kısım)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1., 2., 3. kısım Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine, 4. kısım Demirci Meslek Yüksekokuluna, 5. kısım ve 7. kısım Alaşehir Meslek Yüksekokuluna, 6. kısım Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslimatları yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Makine teçhizat ve Cihazların teslim süresi sözleşme imzalandıktan sonra 16 Aralık 2019 tarihi mesai bitimine kadardır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Manisa Celal Bayar Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Toplantı Salonu Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Yunusemre/ MANİSA
b) Tarihi ve saati : 15.11.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İhale kısımlarındaki kalemlerin teknik şartnamelerinde satış sonrası servis,bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin düzenleme getirilmiş ise istekliler buna uyacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler tarafından teklif ettikleri mallara ilişkin katalog veya broşür verilecektir.
b) İstekliler tarafından teklif edilen mallara ilişkin marka ve model beyanı verilecektir.
c) İstekliler tarafından teklif ettikleri mallara ait teknik şartnamelere cevap verilecektir. Teklif edilen mallar teknik şartnameye birebir uyması halinde, teknik şartnameye " okundu,kabul edilmiştir." yazılarak istekli tarafından onaylanacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 5 (yüzde beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Manisa Celal Bayar Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Yunusemre/ MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR