NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Makina teçhizat, laboratuvar ekipmanı ve malzemesi satın alınacaktır

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889807
Şehir : Kayseri / Kocasinan
Yayınlandığı Gazeteler

KAYSERİ HABER 06.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinin ihtiyacı olan 47 Kalem makine teçhizat
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2018 12:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İdari Mali İşler Daire Başkanlığı
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

47 KALEM MAKİNA TEÇHİZAT, LABORATUVAR EKİPMANI VE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinin ihtiyacı olan 47 Kalem makine teçhizat teknik şartnamesine uygun olarak Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale İşlemleri Uygulama Usul ve Esaslarına göre Açık Teklif Usulü ile satın alınacaktır.

İhale Konu Mal Son Teklif Verme
Tarihi ve Saati
İhale Yeri, Tarihi ve Saati
 1. Protez Laboratuvarı Çalışma Masaları

2 Adet 2 kişilik çift kasalı teknisyen masası
3 Adet Muhafazalı tesviye masası
2 Adet 3 kişilik öğrenci çalışma masası
 1. Diş Hekimi Eğitim Laboratuvarları

50 Adet Öğrenci Tip Fantom Ünit ve Preklinik Masası
1 Adet Eğitmen Tip fantom Üniti ve Preklinik Masası ve Görüntü Ses Sistemi
22 Adet Preklinik Laboratuarı 3 Kişilik Öğrenci Masası
1 Adet Preklinik Tip Eğitmen Masası ve Görüntü Ses Sistemi
1 Adet X-ray modelli fantom kafa
 1. Anatomi Laboratuvarı
 1. Anatomi Diseksiyon Odası
8 Adet Havalandırma ve Aydınlatma Ünitesi
1 Adet Öğretim üyesi Diseksiyon Masası
7 Adet Öğrenci Diseksiyon Masası
 1. det Çelik Tabure
 1. Kadavra Saklama Odası
1 Adet Kadavra Havuzu, Soğutmalı ve Nemlendirmeli
1 Adet Morg ünitesi Nemlendirmeli
1 Adet Hidrolik Kadavra Taşıma Arabası
1 Adet Tahnit Cihazı
1 Adet Tam Otomatik Kadavra Yıkama Ünitesi
 1. Temel Tıp laboratuvarları Tezgahları

1 Adet Öğretmen Laboratuvar Deney Masası
5 Adet Öğrenci laboratuvar Tezgahı
5 Adet Bazalı Kenar Tezgahı
 1. 1 Adet Mobil Ameliyat Lambası
 2. 1 Adet Ameliyat Masası
 3. 1 Adet Anestezi cihazı
 4. 5 Adet Sedye
 5. 5 Adet Hasta Başı Monitörleri
 6. 15 Adet Hasta Yatak ve Karyolası

Diş Hekimliği Eğitim Laboratuvarları cihazları
 1. 10 Adet Alçı Vibratörü
 2. 8 Adet Alçı kesme motoru
 3. 4 Adet Cila motoru
 4. 3 Adet Otomatik Mum Eritme Cihazı
 5. 3 Adet Mufla kaynatma ünitesi
 6. 2 Adet Akril tepim ünitesi
 7. 22 Adet Mekanik pres


20 /11/2018
12.00
İdari Mali İşler Daire
Başkanlığı

20 /11/2018, 15:00
İhale Konu Mal Son Teklif Verme
Tarihi ve Saati
İhale Yeri, Tarihi ve Saati
Diş Hekimliği Hastanesi Klinik cihazlar
 1. 1 Adet Vakumlu plak basma cihazı
 2. 1 Adet Kalem kumlama cihazı
 3. 3 Adet Masaüstü mikromotor
 4. 1 Adet Işıklı polimerizasyon cihazı
 5. 1 Adet Yarı Ayarlanabilir Artikülatör
 6. 1 Adet Yarı Ayarlanabilir Artikülatör ve Yüz Arkı Seti
 7. 3 Adet Dizden kumandalı laboratuvar mikromotoru ve piyasemeni
 8. 1 Adet Porselen Fırını
 9. 1 Adet Basınçlı Akrilik tenceresi
 10. 2 Adet Başlık Temizleme ve Yağlama Cihazı
 11. 2 Adet Otomatik Aljinat karıştırma cihazı
 12. 2 Adet Ağız içi (intraoral) kamera
 13. 1 Adet Yumuşak Doku Lazeri
 14. 4 Adet Fizyodispenser
 15. 1 Adet Elektrokoter (Unipolar)
 16. 1 Adet Elektrokoter (Bipolar)
 17. 7 Adet Cerrahi Aspiratör
 18. 2 Adet Ultrasonik Piezo Cerrahi Cihazı
 19. 2 Adet Resiprokal Hareketli EndoMotor
 20. 3 Adet Apex Bulucu cihaz
 21. 1 Adet Çocuk Muayene Üniti
 22. 1 Adet Diş Beyazlatma cihazı
 23. 1 Adet Solüsyon Hazneli (entegre pompalı) kavitron cihazı
 24. 2 Adet Air-Flow cihazı
 25. 2 Adet Çürük tespit cihazı
 26. 1 Adet Engelli üniti ve platform
 27. 1 Adet Mobil Diş Üniti
 28. 3 Adet Dijital Vitalometre
 29. 2 Adet Amalgamatör
 30. 1 Adet Silikon Karıştırma cihazı
20 /11/2018
12.00
İdari Mali İşler Daire
Başkanlığı

20 /11/2018, 15:00


1 - İhale evrakı bedelsiz.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında ve Üniversitemiz internet sitesinde görebilirler ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından ücretsiz alabilirler.

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İç zarfta yalnız teklif edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik şartnamesi, markası ve diğer belgeler bulunacaktır.

3 -Teklifler, yukarda belirtilen tarihte mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) Teklif mektubu,
c) Teminat mektubu, (İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 30/01/2019 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.)
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.
f) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.
g) İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

5-İhale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir.

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, kısmi teklif de verilebilecektir.

7 - Üniversite, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR