KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

Madeni yağ satın alınacaktır

KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910460
Şehir : Kastamonu
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU DOĞRUSÖZ 06.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İhale Kayıt No
:
2018/623476
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mal Alımı - Teknik şartnamede özellikleri ve miktarları belirtilen 17 Kalem Muhtelif Cinste ve Miktarda Madeni Yağlar Satın Alınması İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.12.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kastamonu İl Özel İdaresi Binası İhale Salonu - Giriş Kat
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR
KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif Cinste ve Miktarda Madeni Yağların alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/623476
1-İdarenin
a) Adresi : Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:59 37200 MERKEZ / KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 0 ( 366 ) 215 23 57 - 215 48 29 - 0 ( 366 ) 215 48 29
c) Elektronik Posta Adresi : destek@kastamonuozelidare.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı - Teknik şartnamede özellikleri ve miktarları belirtilen 17 Kalem Muhtelif Cinste ve Miktarda Madeni Yağlar Satın Alınması İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kastamonu İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 59 - 37200 - MERKEZ - KASTAMONU adresindeki Akaryakıt Ambarına yer teslimi ve istiflenmesi yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından 1 (bir) gün sonra işe başlanacak ve en geç 35 ( OtuzBeş ) takvim günü içerisinde idareye teslim edilecektir. İhale konusu madeni yağ ve antifriz, idari şartname ve Teknik Şartnamede belirtildiği şekilde orjinal ambalajlarında ve teknik şartnamede belirtilen ambalaj tiplerinde ve Ambalaj miktarlarında idareye teslim edilecek ve uygun şekilde istiflenecektir. Teslimat çalışma mesai saatleri içerisinde olacak ve ilgili birim sorumlularınca teslim alınacaktır. Teslim alma şekli ve şartları teknik şartnamede belirtilmiştir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kastamonu İl Özel İdaresi Binası İhale Salonu - Giriş Kat
b) Tarihi ve saati : 21.12.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ( EPDK ) tarafından istekliye verilmiş ve 2019 yılı için geçerliliği olan "Madeni Yağ Üretici Lisansı" belgesini veya Madeni Yağ Alt başlığı ile tanımlanan tanımları içeren "Akaryakıt Dağıtıcı Lisansını, belgesini alını veya noter onaylı suretini vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İstekli ; alım konusu malın satış faaliyetleri için aşağıdaki bentlerde yer alan ve kendi durumuna uygun olan belgeleri sunması gerekmektedir.

İstekliler İmalatçı olarak ihaleye katılacak ise ;
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
1) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
2) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş olan Kapasite Raporu,
3) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi
4) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

İstekliler Madeni Yağ Yetkili Bayisi olarak ihaleye katılacak ise ;

  • Teklif sahibi isteklinin bayisi olduğu yetkili kuruluş madeni yağ imalatçısı ise ; imalatçıya ait olan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş 2019 yılı için geçerliliği olan Madeni Yağ Üreticisi Lisans belgesini veya Madeni Yağ alt başlığı ile tanımlanan tanımları içeren "Akaryakıt Dağıtıcı Lisansı belgesinin ister imalatçı tarafından onaylanmış sureti veya noter tarafından onaylanmış suretini ihale dosyasında sunacaklardır.
  • Teklif sahibinin bayisi olduğu yetkili kuruluştan istekliye verilmiş ve 2019 yılı için geçerliliği olan Madeni Yağ Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu’nun bayisi olduğuna dair " Yetkili Bayilik belgesi " nide İhale Teklif zarfında sunacaklardır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
  • İhaleye katılacak firmalar ihale konusu madeni yağların üretici firmalarının (üretimi de kapsayan) OEM Onayları’ nının , TSE veya TSEK ve ISO belgelerinin aslını veya noter onaylı suretlerini teklifle birlikte vereceklerdir.
4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
  • İhale konusu madeni yağların kalite standartlarını belirlemek için Teknik Şartnamenin özellikleri belirtilen ulusal ve uluslararası orjinal araç ve araç ekipmanları üreten firmaların OEM (ürün onayları) onaylarının karşılanması gerekli olup, ürünlere ait ve geçerliliği bulunan OEM onaylarının aslı veya noter onaylı birer sureti ihale dosyasına mutlaka konulacaktır,
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler ihale konusu alımı yapılacak olan Teknik şartnamede özellikleri belirtilen ve TSE standartlarına uygun olan Muhtelif Cinsteki Madeni Yağların ve Antifrizin Teknik Özelliklerini, ayrıntı ve açıklamalarını içeren Katalogları ile Muadil Cetvelini ( Karşılaştırma Cetveli ) teklifleri dahilinde sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kastamonu İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü -İhale Bürosu - 1.Kat adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu İl Özel İdaresi Binası İhale Salonu - Giriş Kat ( Posta ile gönderimlerde Kastamonu İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu- 1.Kat - adresine gönderilecektir.) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR