ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Madeni yağ, antifiriz ve cam suyu satın alınacaktır

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00859249
Şehir : Antalya / Alanya
Yayınlandığı Gazeteler

GERÇEK ALANYA 10.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/431338
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
ÇEŞİTLİ TİPLERDE VE MİKTARLARDA MADENİ YAĞ,ANTİFİRİZ VE CAM SUYU ALIMI (35 KALEM) ALANYA BELEDİYESİNDE KULL.ÜZ.İHTİYAÇ OLAN MADENİ YAĞ, ANTİFİRİZ VE CAM SUYU ALIMI
İşin Yapılacağı Yer
:
T.C.ALANYA BELEDİYESİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MADENİ YAĞ, ANTİFİRİZ VE CAM SUYU SATIN ALINACAKTIR

ALANYA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALANYA BELEDİYESİNDE KULLÜZİHTİYAÇ OLAN MADENİ YAĞ, ANTİFİRİZ VE CAM SUYU ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/431338
1-İdarenin
a) Adresi : OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93
ALANYA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2425102155 - 2425387002 - 2425102000 – 2425102157
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@alanya.bel.tr
ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : ÇEŞİTLİ TİPLERDE VE MİKTARLARDA MADENİ YAĞ,ANTİFİRİZ
VE CAM SUYU ALIMI (35 KALEM) ALANYA BELEDİYESİNDE KULL.ÜZ.İHTİYAÇ OLAN MADENİ YAĞ, ANTİFİRİZ VE CAM SUYU ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : T.C.ALANYA BELEDİYESİ
c) Teslim tarihi : Malın/İşin teslim süresi 45 takvim günüdür. BELEDİYEMİZ DESTEK
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSUNA 45 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK
HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA)
b) Tarihi ve saati : 05.10.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: İhaleye katılan tüm istekliler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde ihaleye katılamayacak olanlar şeklinde belirtilen “Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler” kapsamında olmadıklarını beyan ve taahhüt etmek zorundadır. Bu işlem Antalya Valiliği İl Olağanüstü Hal Bürosunun 06.04.2017 tarihli ve 52058254-534-E.13789 sayılı talimatında yer alan ve ihale dokümanı Ek-1’de örneği bulunan beyan ve taahhütnameyi ihale aşamasında teklif dosyasında sunmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu beyan ve taahhütnameyi vermeyenler doğrudan ve dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar. Bahse konu beyan ve taahhütname, ihale üzerinde kalan isteklilerden sözleşme imzalanmadan önce de alınacaktır. Ayrıca ihaleye ilişkin sözleşmenin uygulanması sırasında alt yükleniciler tarafından yapılacak işler olması halinde, alt yüklenicilerden de beyan ve taahhütname alınır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.FİRMALAR İMALATÇI İSE İMALATÇI OLDUĞUNU,YUKARIDAKİ BELGELERDEN BİRİNİ SUNARAK TEVSİK EDECEKLERDİR.•İhaleye akaryakıt ve madeni yağ imalatçıları veya dağıtım ve pazarlama kuruluşları veya bu kuruluşların bayileri teklif verebileceklerdir.•İstekli, üretici ise; üretici olduğunu tevsik eden yazının aslı veya noter tasdikli fotokopisi•İstekli, madeni yağ pazarlama kuruluşu ise; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yetkili genel müdürlüğünden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış teklif sahibinin “Akaryakıt ve Madeni Yağ Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” olduğunu tevsik eden yazının aslı veya noter tasdikli fotokopisi•İstekli, madeni yağ pazarlama kuruluşunun bayisi ise; bayisi bulunduğu madeni yağ dağıtım ve pazarlama kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ve teklif etmiş olduğu tüm ürünlerini tamamının bayisi olduğunu gösteren yazının aslı veya noter tasdikli fotokopisi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: TEKNİK DOSYA DOSYADA BULUNMASI GEREKLİ EVRAKLAR
1-) ÜRETİCİ FİRMADAN İSTENECEK BELGELER ( a- Madeni Yağ Lisansı, b- Kalite Güvence Sistem Belgesi c- Çevre Yönetim Standardı Belgesi d- Laboratuar Belgesi ve Akreditasyon Belgesi ) 2-) MADENİ YAĞ ÜRÜN BELİRLEME FORMU 3-) MADENİ YAĞ TAAHHÜTNAME
4-) MADENİ YAĞ ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLER FÖYÜ 5-) MADENİ YAĞ TEKNİK ŞARTNAME
6-) MADENİ YAĞ ÜRÜN ONAY BELGELERİ 7-) MADENİ YAĞ GÜVENLİK BİLGİ FORMU
8-) İŞ YERİ AÇMA RUHSATI 9-) BAYİLİK BELGESİ
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: ÜRÜNLERLE ALAKALI ONAY KURULUŞUNDAN ALINMIŞ ÜRÜN ONAY BELGELERİ ve FİRMA TARAFINDAN İLGİLİ BELEDİYEDEN ALINMIŞ VE GEÇERLİ OLAN İŞYERİ AÇMA RUHSATINI SUNACAKTIR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 - ALANYA / ANTALYA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR