MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Macera parkı için oyun grupları alınacaktır

MAÇKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943366
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

MAÇKA HABER 11.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/56928
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Adet Zipcoaster (Raylı Kayma Hattı) 1 Adet Serbest Düşüş ve Tırmanma Duvarı 1 Adet Catapult (Dev Sapan) 1 Adet Bisiklet Parkuru 1 Takım Teknik Ekipman (15 Adet Kemer ,6 Adet Alt Koşum ,21 Adet Kask ,21 Adet Karabina ,10 Adet Perlon) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Trabzon İli Maçka İlçesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.03.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No:39 Maçka/TRABZON
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MACERA PARKI OYUN GRUPLARI (KURULUM VE MONTAJ DAHİL)
MAÇKA BELEDİYESİ

Macera Parkı Oyun Grupları (Kurulum ve Montaj Dahil) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/56928

1-İdarenin
a) Adresi : Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No:39 61750 MAÇKA/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4625121006 - 4625123670
c) Elektronik Posta Adresi : info@macka.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Zipcoaster (Raylı Kayma Hattı) 1 Adet Serbest Düşüş ve Tırmanma Duvarı 1 Adet Catapult (Dev Sapan) 1 Adet Bisiklet Parkuru 1 Takım Teknik Ekipman (15 Adet Kemer ,6 Adet Alt Koşum ,21 Adet Kask ,21 Adet Karabina ,10 Adet Perlon)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Trabzon İli Maçka İlçesi Maçka C Tipi Mesire Alanı
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 180 takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No:39 Maçka/TRABZON
b) Tarihi ve saati : 05.03.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi
d) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
e) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İstekliler yetkili satıcı veya imalatçılığı tevsik etmek için yukarıdaki belgelerden herhangi birisini ihale tarihi itibariyle geçerli şekilde sunmalıdır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler tarafından aşağıda listelenmiş standart ve test belgeleri ihale teklif dosyasında idareye sunulacaktır. İlgili belgeleri ihale teklif dosyasında sunmayan eksik sunan veya idarece belirlenmiş kriterlere uygun sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Alımı yapılacak bisiklet parkuru içerisinde yer alan rampa oyununun bs en 14974 standardına uygun olduğunu gösterir belge ihale teklif dosyasında sunulacaktır. Yurt içi veya yurt dışı akredite olmuş kuruluşlardan alınmış olmalıdır.
Serbest düşüş aletinde; EN 341 (Yüksekten Düşmeye Karşı Personel Koruyucu Teçhizat- İndirme Cihazları) ve/veya EN 360 (Yükseklikten Düşmelere Karşı Kişisel Koruyucu Ekipmanlar - Geri çekilebilir tip düşüş durdurucular) standartlarında olduğu, TUV belgesi ile ispatlanmış olacaktır.
Tırmanma duvarı ve kader atlayışında kullanılacak olan Otomatik emniyet aletinin CE 0194 VEYA EN 341 :1992 + A1 1997 CLASS A standartına uygun olduğunu gösterir test raporu ihale teklif dosyasında sunulacaktır.
İstekliler tırmanma duvarı için TS EN 12572-1 Tutamak direnci testi ve yüzey elemanı darbe testini gösteren olumlu test raporu Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır ve ihale dosyası içerisinde idareye sunacaktır.
İstekliler tırmanma duvarı için TS EN 12572-3 yapay tırmanma yapıları bölüm : 3 tırmanma tutamakları için güvenlik kuralları ve deney metodları olumlu test raporu Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı laboratuvardan alınmış olmalıdır ve ihale dosyası içerisinde idareye sunacaktır.
İstekliler zip coaster (Raylı Kayma Hattı) için EN 15567-1 yapım ve güvenlik sertifikasyonuna uygun olduğunu gösteren Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylı olumlu standart raporu olmalıdır ve ihale dosyası içerisinde idareye sunacaktır.
İstekliler, 3.000.000,00 TL Teminat bedelli üretici ürün sorumluluk sigorta poliçesini teklif dosyasında sunulacaktır.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler ihale tarihinden 1 gün önce mesai bitimine kadar aşağıda listelenen numuneleri idareye teslim etmek zorundadır.
İstekli idareden alacağı belgeyi teklif dosyasında sunacaktır. Numune getirmeyen, numuneleri teknik şartnameye uygun olmayan ve idareden aldığı belgeyi teklif dosyasında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Bisiklet parkurunda kullanılacak virajda kullanılacak modüler parçalardan teknik şartname tarifine uygun iç bükeyde 48cm ,dış bükeyde 85cm olup yüksekliği 120cm olan 1 adet numune.
Macera parkı içerisinde yer alan tırmanma duvarında kullanılacak olan tırmanma duvarı emniyet aletinin teknik şartname tarifine uygun 1 adet numunesini,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Macera parkı oyun grubu mal alımı ve montajı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Maçka Belediye Başkanlığı / Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Maçka Belediye Başkanlığı/ Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR