EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Lpg ve tıbbi gaz alınacaktır

EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981253
Şehir : Edirne / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNDEM 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/171598
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 KISIM LPG VE TIBBİ GAZ ALIMI İHALESİ 2 KISIM - MAL ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Cami Sk. No:17 Merkez/Edirne
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LPG VE TIBBİ GAZ SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2 KISIM LPG VE TIBBİ GAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/171598

1-İdarenin
a) Adresi : Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Camii Sk. No:17 22020 MERKEZ EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
b) Telefon ve faks numarası : 2842268245 - 2842268807
c) Elektronik Posta Adresi : edirne.imis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KISIM LPG VE TIBBİ GAZ ALIMI İHALESİ 2 KISIM - MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze Bağlı 1. Basamak Sağlık Tesisleri ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Keşan Devlet Hastanesi, Uzunköprü Devlet Hastanesi, Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
c) Teslim tarihi : Teslimatlar, sözleşme imzalandıktan sonra 12 ay boyunca Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı 1. Basamak sağlık tesisleri Edirne sultan 1. Murat, Keşan ve Uzunköprü Devlet Hastaneleri ile Edirne Ağız Diş Sağlığı Merkezinin talepleri doğrultusunda ihtiyaca binaen peyder pey siparişin faks ile tebliğ edildiği tarihten itibaren İhalenin 1. Kısmı ve , 2. Kısımı için ise en geç 24 saat içinde 08:00-15:30 saatleri arasında yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Cami Sk. No:17 Merkez/Edirne
b) Tarihi ve saati : 29.04.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  1. Kısmı İçin;

İsteklinin dağıtım kuruluşu olması durumunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış ve vize süresi geçmemiş dağıtıcı lisansı;
İsteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda, bayisi olduğu kuruluşun enerji piyasası düzenleme kurumundan (EPDK) almış ve vize süresi geçmemiş dağıtıcı lisansı ve bayisi olduğu dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğinin devam ettiğine dair yetki belgesi veya bayilik sözleşmesi.

  1. Kısım İçin;

Üretici ise; Sağlık Bakanlığından almış olduğu medikal amaçlı gaz üretim, dolum depolama ve dağıtım izin belgesini,
Dolum bayisi ise; bağlı bulunduğu üreticisinin Sağlık Bakanlığından almış olduğu medikal amaçlı gaz üretim, dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini, kendi adına Sağlık Bakanlığından almış olduğu medikal amaçlı gaz dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini ve üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna bayiliğin devam ettiğine dair belge veya bayilik sözleşmesi.
Satış bayisi ise; bağlı bulunduğu üretici firmanın Sağlık Bakanlığından almış olduğu medikal amaçlı gaz üretim, dolum izin belgesini, kendi adına Sağlık Bakanlığından ya da il Sağlık Müdürlüklerinden almış olduğu medikal amaçlı gaz depolama ve dağıtım izin belgesini, bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna bayiliğin devam ettiğine dair belge veya bayilik sözleşmesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Camii Sk. No:17 Merkez/Edirne adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Cami Sk. No:17 Merkez/Edirne adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR