DİYARBAKIR DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

LPG, oksijen, asetilen ve karışım gazları alınacaktır

DİYARBAKIR DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/4754
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) 12 Kg 163 Adet, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) 45 Kg 85 Adet, Oksijen Gazı 14 Kg 16 Adet, Asetilen Gazı 9 Kg 7 Adet, Karışım Gazı 22 Kg 5 Adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
DSi 10. Bölge Müdürlüğü Ambarları ve şantiyeleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü İdari Binası İhale Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ LPG, OKSİJEN, ASETİLEN VE KARIŞIM GAZLARI ALIMI İHALESİ
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-MAKİNA İKMAL DONATIM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


DSİ 10. Bölge Müdürlüğü LPG, Oksijen, Asetilen ve Karışım Gazları Alımı İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/4754

1-İdarenin
a) Adresi : SEYRANTEPE SANAYİ MAH. ELAZIĞ BULVARI 147 21120 YENİŞEHİR DİYARBAKIR MERKEZ/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4122374961 - 4122376956
c) Elektronik Posta Adresi : dsi10@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) 12 Kg 163 Adet, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) 45 Kg 85 Adet, Oksijen Gazı 14 Kg 16 Adet, Asetilen Gazı 9 Kg 7 Adet, Karışım Gazı 22 Kg 5 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : DSi 10. Bölge Müdürlüğü Ambarları ve şantiyeleri
c) Teslim tarihi : Söz konusu mal alımı için, sözleşmeden sonra DSİ 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yüklenicinin teslim edeceği malın türü ve miktarı bildirilecektir. İdare tarafından ihale konusu malın tamamının tek seferde teslim edilmesi istenebileceği gibi peyderpey teslim edilmesi de istenebilir. Her iki durumda da Teslim edilen mal miktarı kadar ödeme yapılacaktır. İhale konusu ürünler DSİ 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yazılacak tebligattan sonraki 3 takvim günü içerisinde DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Merkez Akaryakıt Ambarına teslim edilecektir. Yüklenici gazları teslim ederken tüpler içerisinde teslim edecek ve idarenin her dolum talebinde yeni dolu tüpleri getirip boş tüpleri teslim alacaktır. İşin bitmesi ile de idare yükleniciye tüm boş tüpleri iade edecektir. DSİ tarafından yükleniciye getirdiği ilk tüpler için depozito bedeli ödenmeyecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü İdari Binası İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 20.01.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- İhaleye katılacak İstekliler, kendi adına düzenlenmiş “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi” ni teklifleri ile birlikte (Teklif zarfı içerisinde) sunmaları gerekmektedir. Bu belgeyi teklif zarfında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2- İhaleye katılacak İstekliler, kendi adına düzenlenmiş “İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” nı teklifleri ile birlikte (Teklif zarfı içerisinde) sunmaları gerekmektedir. Bu belgeyi teklif zarfında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 10. Bölge Müdürlüğü Makine İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü Seyrantepe Sanayi Mah. Elazığ Bulvarı No:147 Yenişehir / DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır


14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR