MUĞLA YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

LPG dökme gaz (Propan) satın alınacaktır

MUĞLA YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887691
Şehir : Muğla / Menteşe
Yayınlandığı Gazeteler

FETHİYE 03.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/542681
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İl Müdürlüğümüze bağlı Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman Yurt Müdürlüğüne 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 49.500 Kg LPG Dökme Gaz (Propan) alımı.Ayrıntılar teknik şartnamede yer almaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2018 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KÖTEKLİ MAH SITKI KOÇMAN CAD NO:14 Menteşe/MUĞLA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUĞLA YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURLAR İL MÜDÜRLÜĞÜ


LPG DÖKME GAZ (PROPAN) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/542681


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İl Müdürlüğümüze bağlı Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman Yurt Müdürlüğüne 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 49.500 Kg LPG Dökme Gaz (Propan) alımı.Ayrıntılar teknik şartnamede yer almaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman Yurt Müdürlüğü : Çalıca Mahallesi Üniversite Caddesi 168 Sokak Karaçulha Fethiye / MUĞLA
c) Teslim tarihi : LPG Propan Dökme Gaz, Sözleşme imzalandıktan sonra, Yurt Müdürlüğünün ihtiyacına binaen, sipariş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde peyderpey 31.12.2019 tarihine kadar alınacaktır. İdare, yakıt ihtiyacını veya ihtiyacındaki değişiklikleri yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Yüklenicinin, siparişi almasını müteakip 2 iş günü içinde (hafta sonu ve resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda izleyen ilk iş günü) İdare'ye gündüz mesai saatlerinde yakıtı teslim etmesi esastır. Ancak İdarece ısınma ve sıcak su temininde sıkıntı çekileceğinin anlaşılması halinde, muayene ve kabul komisyonu ve diğer teslim alma personeli hazır bulundurularak mesai saatleri dışında da yakıt teslim alınabilir. Bu durumda ceza uygulanmaz.


3- İhalenin a) Yapılacağı yer : KÖTEKLİ MAH SITKI KOÇMAN CAD NO:14 Menteşe/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 27.11.2018 - 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İSTEKLİLER TARAFINDAN, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN VERİLEN LPG DAĞITICI LİSANS BELGESİ İHALE KOMİSYONUNA SUNULACAKTIR. (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Muğla İl Müdürlüğü- İdari İşler ve İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU MUĞLA İL MÜDÜRLÜĞÜ -KÖTEKLİ MAH SITKI KOÇMAN CAD NO:14 Menteşe/MUĞLAadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR