ZONGULDAK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU İL MÜD.

LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) satın alınacaktır

ZONGULDAK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU İL MÜD.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862136
Şehir : Zonguldak / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/440333
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Nesibe Hatun Yurt Müdürlüğünün ihtiyacı olan 375.000 Sm3 LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) alımı.
İşin Yapılacağı Yer
:
Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Nesibe Hatun Yurt Müdürlüğü - Esenköy Mh. Abaz Cd. No.221 Kozlu/ZONGULDAK
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Zonguldak İl Müdürlüğü - İncivez Mh. Milli Egemenlik Cd. No.81 ZONGULDAK
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LNG (SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ)

K.Y.K. ZONGULDAK İL MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU

LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/440333

1-İdarenin

a) Adresi

:

İncivez Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi No: 81 67100 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası

:

3722684525 - 3722684535

c) Elektronik Posta Adresi

:

zonguldakilm@kyk.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Nesibe Hatun Yurt Müdürlüğünün ihtiyacı olan 375.000 Sm3 LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Nesibe Hatun Yurt Müdürlüğü - Esenköy Mh. Abaz Cd. No.221 Kozlu/ZONGULDAK

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 2 gün içerisinde peyder pey 31.12.2019 tarihine kadardır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Zonguldak İl Müdürlüğü - İncivez Mh. Milli Egemenlik Cd. No.81 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati

:

09.10.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Doğalgaz piyasası kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca ilgili firma adına düzenlenmiş Doğalgaz Toptan Satış Lisansı
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Zonguldak İl Müdürlüğü - İncivez Mh. Milli Egemenlik Cd. No.81 ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Zonguldak İl Müdürlüğü - İncivez Mh. Milli Egemenlik Cd. No.81 ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 125 (yüz yirmi beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR