TRAKYA BÖLGESİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.

LNG satın alınacaktır

TRAKYA BÖLGESİ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01183231
Şehir : İstanbul / Şişli
Yayınlandığı Gazeteler

TEKİRDAĞ YENİ İNAN 02.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020-MAL-TRK-İŞ-01
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.07.2020 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
20.07.2020 Pazartesi günü saat: 09:00
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TRAKYA BÖLGESİ DOĞAL GAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ


Şirketimiz; Tekirdağ İşletme Müdürlüğü için ihtiyacı olan LNG alım işini, açık ihale usulü ile ihale edecektir.
1. Şirketin:
a) Adresi : Levent 199, Büyükdere Cad. No:199 Şişli - İstanbul – Türkiye
Telefon ve Faks Numarası : 0 (212) 456 23 00 0(212) 422 00 99
c) Kayıtlı Elektronik Posta Adresi : trakya@gazdas.com
ç) İnternet adresi : http://www.gazdas.com/tr/trakya-bolgesi
d)İtiraz ve şikayetlerin yapılabileceği ve Ersen ÖZYILMAZ/ Müdür, Satınalma ve Lojistik
e)ihale ile ilgili bilgi alınabilecek personel ersen.ozyilmaz@zorlu.com
f)irtibat bilgileri: 0 (212) 456 23 00
g)İhale dokümanının görülebileceği adresi: Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü Şişli/İSTANBUL
2. İhalenin:
a) İhale Kayıt No: 2020-MAL-TRK-İŞ-01
b) Adı: Tekirdağ İli Şarköy İlçesi için LNG alım işi
c) Yapılacağı yer: Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
Levent 199, Büyükdere Cad. No:199 Şişli - İstanbul
ç) Tekliflerin sunulacağı en son tarih ve saat : 20.07.2020 Pazartesi günü saat: 09:00
d) İhale (Tekliflerin Açılma) Tarih ve saati : 20.07.2020 Pazartesi günü saat: 10:00
e) Açık Eksiltme Tarihi ve saati : 20.07.2020 Pazartesi günü saat: 10:00
f) Malzemenin teslim edileceği yer : Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Lisans Bölgesinde yer alan Tekirdağ İli Şarköy ilçesinde yüklenici tarafından tesis edilecek olan gaz teslim noktasında teslim edilecektir.
3-İhale konusu işin:
a) Niteliği, türü ve miktarı: Ekim 2020 – Mart 2022 döneminde Toplam 19.200.836 Sm3 doğal gaz alımı
4-Katılma şartları ve İstenen Belgeler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi ve Vekâletname ya da İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
5- İhale konusu işe ait tüm belgeler ihale dosyasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. İhale dokümanı, GAZDAŞ Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Satınalma ve Lojistik Müdürlüğü adresinde görülebilir İhale dokumanı elden imza karşılığı olarak verilecek ya da kayıtlı e-posta adresine (kep) gönderilecektir. Ayrıca, ihale dokümanları
http://www.gazdas.com/tr/trakya-bolgesi adresinden temin edilebilir.
6- Kısmi teklif verilmesi; bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
7-İstekliler, teklif ettikleri bedelin %5 inden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarının süresi 60 (altmış) takvim gününden az olamaz.
8- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
9-Diğer hususlar:
- Yapılacak olan ihalelerde, gelen tekliflerin üçten az olması durumunda ihale iptal edilebilir. Tekrar edilen açık usul ihalelerinde teklif sayısı şartı aranmaz.
- İhaleye kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.
- Şirketimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR