CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

LNG alımı yapılacaktır

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038379
Şehir : Şanlıurfa
Yayınlandığı Gazeteler

CEYLANPINAR 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) sm³ LNG alımı ihalesi yapılacaktır.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ceylanpınar TİGEM
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü İşletmemiz Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda merkez işletmemiz idare binası toplantı salonunda
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ceylanpınar/ŞANLIURFA
İLAN


1– İşletmemiz mısır kurutma tesislerinde kullanılmak üzere 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) sm³ LNG alımı ihalesi yapılacaktır.
2– İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır.
3– İhale 27.08.2019 Salı günü saat 14.00’de İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda Merkez İşletmemiz Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4– Teklif mektupları ihale tarihi ve saatine kadar İşletmemiz Genel Evrak servisine elden verilmiş veya bu saatten önce ulaşacak şekilde posta ile gönderilmiş olacaktır. Belirtilen saatten sonra gelen teklif mektupları geçersiz sayılacaktır. Teklifler TL olarak verilecek, Döviz bazında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İşletmemiz Şanlıurfa il merkezine 150 km. uzaklıktadır.
5- Satın alınacak Dökme LNG % 25 fazla veya eksik olabilir. İhale konusu LNG’nin ikmali Merkez, Beyazkule ve Gümüşsu İşletmelerimizde kurulu mısır kurutma tesislerine yapılacaktır.
6– İhaleye ait geçici teminat teklif tutarının % 3’ü nispetinde olacaktır.
7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) İhale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu veya Bağ-Kura borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeler,
ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a),(b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
7.2.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
7.2.1- Tesise gaz taşıması yapacak iletim firmasının “İletim Lisansı” ve Tüm LNG tankerlerinde yurt içi Lojistik işletmeciliği yapan şirketlerin kanunen almak zorunda olduğu belgelerin aslını veya onaylı suretleri ihale dosyasında verilecektir.
8- İhaleye iştirak edecek firmalar geçici teminatlarını ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin T.C. Ziraat Bankası Ceylanpınar şubesi nezdindeki TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 no.lu iban hesabına, Halkbank Ceylanpınar şubesi nezdindeki TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 no.lu iban hesabına yatırabilirler.
9– İhaleye katılmak isteyen firmalar, ihale dokümanını İşletmemizden satın alacak olup, ihale dokümanı satış bedeli: 250,00 TL dir.
10– İhaleye ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No: 62 ANKARA) ile İşletmemizde mesai saatleri içerisinde veya TİGEM.GOV.TR internet sitemizde görülebilir. Ayrıntılı bilgi için İşletmemizin telefon no:(414)–471 4974 (5 hat) ve faks no: (414) 471 4378–5228’dir.
11– Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
12- İhalede teklif edilen en uygun fiyat Onay Makamınca onaylandığı takdirde ihale kesinleşir.
13– İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR