BOTAŞ TEDARİK VE SÖZLEŞMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

lisans yenileme ve bakım destek hizmeti alınacaktır

BOTAŞ TEDARİK VE SÖZLEŞMELER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888143
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : ÜNİVERSİTELER MAH. / BİLKENT
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 03.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/546049 1
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mevcut Ağ Erişim Kontrolü (NAC) Cihazı lisansının 3 yıl süreli olarak yenilenmesi ve bakım ve destek hizmeti işlerinden oluşur.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.11.2018 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
28.11.2018 - 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BOTAŞ Genel Müdürlüğü Elektronik İhale Salonu Bilkent Plaza A2 Blok Bilkent Çankaya ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AĞ ERİŞİM KONTROLÜ (NAC) CİHAZI LİSANS YENİLEMESİ
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ)

Ağ Erişim Kontrolü (NAC) Cihazı Lisans Yenilemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2018/546049
1-İdarenin
a) Adı : BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ)
b) Adresi : BİLKENT PLAZA A1 BLOK KAT:1 06800 BİLKENT ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3122972936 - 3122972542
ç) Elektronik Posta Adresi : info@botas.gov.tr
d) İhale dokümanının görülebileceği adres : BOTAŞ Genel Müdürlüğü Tedarik ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı - Mal Alım İhaleleri Müdürlüğü Bilkent Plaza
A-1 Blok 06800 Bilkent ANKARA
e) İhale dokümanının görülebileceği / görülüp
e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu işin/alımın
a) Adı : Ağ Erişim Kontrolü (NAC) Cihazı Lisans Yenilemesi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Mevcut Ağ Erişim Kontrolü (NAC) Cihazı lisansının 3 yıl süreli olarak yenilenmesi ve bakım ve destek hizmeti işlerinden oluşur.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BOTAŞ Genel Müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme kapsamındaki tüm lisanslar, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 takvim günü içinde teslim edilip, kurulumu gerçekleştirilecektir. Bu proje kapsamında, Yüklenici tarafından teklif edilen her türlü yazılıma ait lisanslar, sözleşme süresi içerisinde İdare'ye teslim edilecektir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.11.2018 - 10:00
b) e-anahtar gönderme zaman aralığı : 28.11.2018 10:00 - 28.11.2018 14:00
c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat : 28.11.2018 - 14:00
ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): BOTAŞ Genel Müdürlüğü Elektronik İhale Salonu Bilkent Plaza A2 Blok Bilkent Çankaya ANKARA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi:
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR