ANKARA SERMAYE PİYASASI KURULU BŞK. (SPK)

Lisans ve yazılım yenileme işi yaptırılacaktır

ANKARA SERMAYE PİYASASI KURULU BŞK. (SPK)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00887978
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 06.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR
İhale Kayıt No
:
2018/550496
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kurulumuzun bilgi işlem altyapısında kullanılmakta olan 750 (Yediyüzelli) adet İstemci Bilgisayar Yönetim Yazılımı (Symantec Altiris Client Management Suit) lisansları 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında bir yıl süre ile yenilenecektir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.11.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sermaye Piyasası Kurulu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Yolu 8 Km No:156 06530 Çankaya/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTEMCİ BİLGİSAYAR YÖNETİM YAZILIMI (SYMANTEC ALTİRİS CLİENT MANAGEMENT SUİT) LİSANSLARININ YENİLEMESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR SERMAYE PİYASASI KURULU


İstemci Bilgisayar Yönetim Yazılımı (Symantec Altiris Client Management Suit) Lisanslarının Yenilemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/550496
1-İdarenin
a) Adresi : Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 8. km No: 156, 06530 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122929090 - 3122929000
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@spk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kurulumuzun bilgi işlem altyapısında kullanılmakta olan 750 (Yediyüzelli) adet İstemci Bilgisayar Yönetim Yazılımı (Symantec Altiris Client Management Suit) lisansları 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında bir yıl süre ile yenilenecektir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Ankara-İstanbul
c) Teslim tarihi : 01.01.2019 tarihi itibarıyla lisanslar tanımlanmış olacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sermaye Piyasası Kurulu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Yolu 8 Km No:156 06530 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 12.11.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sermaye Piyasası Kurulu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Müdürlüğü Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 8. km No: 156, 06530 Çankaya/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sermaye Piyasası Kurulu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Yolu 8 Km No:156 06530 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR