FATSA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Linyit kömürü satın alınacaktır

FATSA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01025023
Şehir : Ordu / Fatsa
Yayınlandığı Gazeteler

FATSA 12.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/326299
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI HİZMET BİNALARIMIZIN ISITMASINDA KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇ DUYULAN 160 TON LİNYİT KÖMÜR ALIMI İŞİ.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
FATSA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ- LOJİSTİK BÜRO AMİRLİĞİ-İŞ OCAKLARI
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

FATSA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI HİZMET BİNALARIMIZIN ISITMASINDA KULLANILMAKTA ÜZERE İHTİYAÇ DUYULAN LİNYİT KÖMÜR ALIMI İŞİ

FATSA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


FATSA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI HİZMET BİNALARIMIZIN ISITMASINDA KULLANILMAKTA ÜZERE İHTİYAÇ DUYULAN LİNYİT KÖMÜR ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/326299

1-İdarenin
a) Adresi : M.K.P MAH. HACIHULUSIBABA CAD. 93 52400 FATSA/ORDU
b) Telefon ve faks numarası : 4524234990 - 4524232955
c) Elektronik Posta Adresi : uzeyir.tekinir@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI HİZMET BİNALARIMIZIN ISITMASINDA KULLANILMAK ÜZERE İHTİYAÇ DUYULAN 160 TON LİNYİT KÖMÜR ALIMI İŞİ.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Teknik şartnamede belirtilen birimler için öngörülen miktarlarda teslimat yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : İdarece ihaleye çıkılan kömürün sözleşme süresi olan 15 (Onbeş) takvim günü içinde ihale konusu miktar yüklenici tarafından ihale dökümanında belirtilen birimlere muayene ve kabul komisyonu gözetiminde teslim edilir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : FATSA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ- LOJİSTİK BÜRO AMİRLİĞİ-İŞ OCAKLARI
b) Tarihi ve saati : 30.07.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Katı Yakıt Satış İzin Belgesi aslı ya da Noter tasdikli sureti teklif dahilinde verilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FATSA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ- LOJİSTİK BÜRO AMİRLİĞİ-İŞ OCAKLARI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR