SÖKE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Linyit kömür satın alınacaktır

SÖKE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00847043
Şehir : Aydın / Söke
Semt-Mahalle : ÇELTİKÇİ MAH. / SÖKE
Yayınlandığı Gazeteler

SÖKE EKSPRES 03.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/374569
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7000 KCAL 10/18 316 TON LİNYİT KÖMÜR, 7000 KCAL 10/13 28 TON LİNYİT KÖMÜR,4800 KCAL 20/65 6 TON LİNYİT KÖMÜR ALIMI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.08.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ÇELTİKÇİ MAHALLESİ KURTULUŞ CADDESİ NO:34 SÖKE/AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SÖKE İLÇESİ İLK/ORTAOKULLAR 7000 KCAL 10/18 316 TON LİNYİT KÖMÜR, 7000 KCAL 10/13 28 TON LİNYİT KÖMÜR,4800 KCAL 20/65 6 TON LİNYİT KÖMÜR ALIMI İŞİ

İhale Kayıt Numarası

:

2018/374569

1-İdarenin

a) Adresi

:

ÇELTIKÇI KURTULUS 34 09200 SÖKE/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası

:

2565121372 - 2565181405

c) Elektronik Posta Adresi

:

ekspertizm@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

7000 KCAL 10/18 316 TON LİNYİT KÖMÜR, 7000 KCAL 10/13 28 TON LİNYİT KÖMÜR,4800 KCAL 20/65 6 TON LİNYİT KÖMÜR ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI TEMEL EĞİTİM OKULLARI ( TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞTİR.)

c) Teslim tarihi

:

07/09/2018 30/09/2018 tarihleri arası teslimlerin yapılması öngörülmektedir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ÇELTİKÇİ MAHALLESİ KURTULUŞ CADDESİ NO:34 SÖKE/AYDIN

b) Tarihi ve saati

:

27.08.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- KÖMÜR SATIŞINA İLİŞKİN YETKİ BELGESİ
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Okullara dağıtılacak kömür 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olacaktır.( İhaleye katılacak firmalar 07.02.2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi Gazete ve 27.01.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan değişikliklere dikkat edeceklerdir.) HAVA KİRLİLİĞİ STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ

4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belge

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
KATI YAKIT SATIŞLARINA AİT İŞ DENEYİM BELGELERİ.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı EKAP ÜZERİNDEN VEYA SÖKE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇELTİKÇİ MAHALLESİ KURTULUŞ CADDESİ NO:34 SÖKE/AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR