AYDIN KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 11.MOTORLU PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI

Likit petrol gazı ve ticari propan satın alınacaktır

AYDIN KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 11.MOTORLU PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/257718
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Likit Petrol Gazı, Ticari Propan, 45 Kg.lık Tüplerde : 10.000 kg. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.06.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
11'inci Komd.Tug.Söke K.Yrd.lığı İhale Komisyon Başkanlığı
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LİKİT PETROL GAZI, TİCARİ PROPAN (45 KGLIK TÜPLERDE)
11'İNCİ KOMD.TUG. SÖKE K.YRD.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI


Likit Petrol Gazı, Ticari Propan (45 Kglık Tüplerde) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/257718

1-İdarenin
a) Adresi : 11'INCI KOMD.TUG.SÖKE K.YRD.LIGI SÖKE/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2565181985 - 2565120310
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Likit Petrol Gazı, Ticari Propan, 45 Kg.lık Tüplerde : 10.000 kg.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 11.Komd.Tug.Söke K.Yrd.lığı Tşn.(Tük.)-403 Mal Saymanlığı deposu Söke/Aydın
c) Teslim tarihi : TESLİM PROGRAMI : 01 TEMMUZ 2020 -30 HAZİRAN 2021 İşe başlama talimatının tebliği öncelikle sözleşmenin imzalanması sırasında yazılı olarak İhale Komisyon Başkanlığınca yapılacak ve sözleşme dosyası ile birlikte dağıtılacaktır. Bu mümkün olmadığı takdirde; sözleşmenin 2.4 ncü maddesinde belirtilen tebligat hükümlerinden en az bir tanesi ile bildirim yapılacaktır. Sözleşmenin imzalanmasının herhangi bir sebeple gecikmesi (ihtiyaç listesinde belirtilen işe başlama tarihlerinden sonraki bir tarihte imzalanması) halinde sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip o aya ait tebligatlar ilgili saymanlıktan 3 (üç) iş günü içinde yüklenici tarafından alınmak zorundadır. Alınmadığı takdirde tebligat yapılmış sayılacak ve mal getirmediği hallerde uygulanan cezai müeyyide uygulanacaktır. Taahhüt edilen malların hangi günlerde teslim edileceği ile ilgili tebligatlar; düzenlenecek aylık tebligat çizelgeleri ile ayın başlamasından en geç iki gün evvelinden yüklenicinin kendisine, kanuni vekiline imzalatılması suretiyle veya sözleşmede belirtilen tebligat adresine posta ile (R.İ.T.) yapılacaktır. Yazılı tebligat süresi içinde resmi iadeli taahhütlü posta ile yapılması elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya belgegeçer veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir. Getirilecek malın miktarı için teslim yerinde bir tebligat defteri tutulacaktır.Tebliğ edilen miktarlar tahmini besleme miktarları olduğundan yüklenici bir gün sonrası için getireceği net mal miktarını teslim yerine bizzat gelerek veya kanuni vekilini göndererek, saat 17:00'ye kadar öğrenmeye mecburdur. Bu mecburiyete riayet etmediği takdirde ihtiyaç miktarlarını öğrenmiş sayılacak ve mal getirmediği veya eksik getirdiği takdirde hakkında Sözleşmenin ilgili fıkraları gereğince ceza-i müeyyideler uygulanacaktır. Fazla mal getirmesi durumunda gelen fazlalığın iade edilip edilmeyeceği hususunda idare serbest ve yetkilidir. Yüklenici tebligat çizelgesinde yazılı teslim günlerinde, taahhüt ettiği malı en geç saat 12:00'ye kadar yarım çalışma günleri saat 10:00'a kadar birlik kilerlerine, depo veya ambarlarına teslim etmeye mecburdur. Bu mecburiyete riayet etmediği takdirde hakkında Sözleşmenin ilgili fıkraları gereğince ceza-i müeyyideler uygulanacaktır. Nakliye, boşaltma ve istifleme yükleniciye ait olup, ayrıca bir ücret ödenmeyecektir. Teslim edilen mal Kat'i kabulü yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde (red edilme hali dışında) geri verilmeyecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 11'inci Komd.Tug.Söke K.Yrd.lığı İhale Komisyon Başkanlığı
b) Tarihi ve saati : 11.06.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş, "LPG Dağıtıcı Lisansı" na sahip olduğunu gösteren belgeyi ihale komisyonuna sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 11'inci Komd.Tug.Söke K.Yrd.lığı İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR