KAYSERİ 2. HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

Likit petrol gazı alınacaktır

KAYSERİ 2. HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/648263
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 KALEM, 20.000 KİLOGRAM, LİKİT PETROL GAZI (PROPAN) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
2'nci Hv.Bkm.Fb.Md.lüğü İhale Komisyon Bşk.lığı Melikgazi/KAYSER
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LİKİT PETROL GAZI (PROPAN)

2'NCİ HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ

LİKİT PETROL GAZI (PROPAN) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/648263

1-İdarenin
a) Adresi : ERENKÖY MAHALLESİ ERCİYES BULVARI 38050 - MELİKGAZİ/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3522224545 - 3522221017
c) Elektronik Posta Adresi : 2hibmkontrat@hvkk.tsk.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 KALEM, 20.000 KİLOGRAM, LİKİT PETROL GAZI (PROPAN)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 2'nci Hv.Bkm.Fb.Md.lüğü Genel Malzeme Yönetim Amirliğinin göstereceği (Des.Grp.K.lığı Erbaş/Er - İşçi Tabldotu ve Fasbat İşçi Tabldotu (12'nci Hv.Ulş.Ana Üs K.lığı Erkilet / Kayseri içinde konuşlu)) LPG depolarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İşin süresi 01.01.2020 tarihinde başlayacak ve 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecektir. Aylık olarak tahmini miktarlar üzerinden verilecek tebligata göre alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 2'nci Hv.Bkm.Fb.Md.lüğü İhale Komisyon Bşk.lığı Melikgazi/KAYSERİ
b) Tarihi ve saati : 23.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin LPG Depolama veya Dağıtıcı Lisansı olduğunu gösteren belgeyi veya İstekli; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Depolama veya Dağıtıcı Lisansı sahibinin bayisi ise, Bayilik yazısı ve Bayilik sözleşmesi ile Bayilik yetkisini veren lisans sahibine ait Depolama veya Dağıtıcı lisansı olduğunu gösteren belgeyi ihale komisyonuna sunacaktır. (Aslı veya aslının idare veya noter tarafından onaylı sureti )
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: EPDK tarafından verilen LPG dağıtım lisansına sahip firmalar veya bu nitelikteki firmaların ürününü satmaya ve belgelerini kullanmaya yetki verdiği firmalar ihaleye katılabilecektir. Yetkili satıcı firmalar, lisans sahibi firmaların yetkili satıcılık belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna teslim edecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 2'nci Hv.Bkm.Fb.Md.lüğü İhale Komisyon Bşk.lığı Melikgazi/KAYSERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR