ANKARA GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ

Likit oksijen tank ve sistemi satın alınacaktır

ANKARA GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114102
Şehir : Ankara / Gölbaşı
Semt-Mahalle : BAHÇELİEVLER MAH. / GÖLBAŞI
Yayınlandığı Gazeteler

24 SAAT 11.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/1906
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 ADET 10 M3'LÜK LİKİT OKSİJEN TANK VE SİSTEMİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bahçeli Evler Mah.319 Sok .No:52 Gölbaşı/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

LİKİT OKSİJEN TANK VE SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ

LİKİT OKSİJEN TANK VE SİSTEMİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/1906

1-İdarenin
a) Adresi : BAHÇELIEVLER MAH.319.SK.NO:52 06830 GÖLBAŞI GÖLBAŞI/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124840322-2311 - 3124841105
c) Elektronik Posta Adresi : info@golbasihastanesi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET 10 M3'LÜK LİKİT OKSİJEN TANK VE SİSTEMİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasına müteakip 1 (bir) takvim günü içerisinde işe başlanacaktır. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 1 (bir) takvim günü içerisinde işe başlanarak 45 gün içerisinde likit oksijen tankı hazır ve çalışır durumda idareye teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bahçeli Evler Mah. 319 Sok .No: 52 Gölbaşı/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 27.01.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekli tarafından 2 yıllık garanti (tank ve aksesuarları için) süresinin bitiminden itibaren 10 yıl süreylede yedek parça bulundurma garantisinin verilmesi gereklidir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
1-Teklif veren firmaların Tesisat montaj ve Kaynak Ustasına ait TS EN ISO 13585:2012 standartına göre yaklaşık Q 42 mm-108mm boruya kadar kaynak yapabilen sert lehimci test kaynakçı sertifikasını ihale dosyasında sunmalıdır.
2-İhaleye iştirak eden firmalar likit tank üreticisi firması ile yetkili satış servis hizmetleri anlaşması bulunmalı ve teklif ekinde ihale dosyasında sunmalıdır.
3-İhaleye teklif veren firmalar işin montajı, kurulumu ve çalıştırılması sırasında deneyimli 1 adet makine mühendisleri odasından onaylı "Medikal Gaz Tesisatı Mühendis Yetki" Belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
4-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Firmalar teknik şartname maddelerine ayrı ayrı cevap vereceklerdir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR