TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BŞK.

Levha ve direk satın alınacaktır

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01180070
Şehir : Trabzon / Ortahisar
Yayınlandığı Gazeteler

TAKA 29.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/322372
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 Kalem Kapı Numarası, Duvar Tipi ve Direk Tipi Cadde ve Sokak Levhası, 2 Kalem Direk, Direk Çerçeve ve Aparatları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.07.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (Zemin Kat) Ortahisar TRABZON
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAPI NUMARALARI, DUVAR TİPİ VE DİREK TİPİ CADDE VE SOKAK LEVHALARI VE DİREK SATIN ALINACAKTIR

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


Kapı Numaraları, Duvar Tipi ve Direk Tipi Cadde ve Sokak Levhaları ve Direk mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:


İKN :2020/322372
1-İdarenin
a) Adı :
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi :Yalıncak Mahallesi Devlet Sahil Yolu Rize Caddesi No:66 61030 ORTAHİSAR/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası :4622246161/4258-4245 - 4623341867
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :
Kapı Numaraları, Duvar Tipi ve Direk Tipi Cadde ve Sokak Levhaları ve Direk
b) Niteliği, türü ve miktarı :3 Kalem Kapı Numarası, Duvar Tipi ve Direk Tipi Cadde ve Sokak Levhası, 2 Kalem Direk, Direk Çerçeve ve Aparatları
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Trabzon İli Ortahisar İlçesi sınırları
ç) Süresi/teslim tarihi :Yüklenici işe başlama tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde tüm levha ve direklerin imalatını tamamlayarak ürünleri Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına teslim edecektir. İdare tarafından onay verilmesinin ardından sahada montaj işlemine geçilerek, işin tamamı 90 gün içerisinde tamamlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşme tarihi itibariyle


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :
28.07.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (Zemin Kat) Ortahisar TRABZON


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileri tablosunda belirteceklerdir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında İdarece belirlenecek tarih ve yere teslim edilmek üzere satın alınacak levhalardan herhangi bir tanesinin numunesi talep edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR